Решение № 1002/14.12.2022 г. на МС за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от ЗПБ – скалнооблицовъчни материали – амфиболити и гнайси, от находище „Бистрица“, с. Плетена, община Сатовча, област Благоевград

отпечатай тази страница