Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 595 от 19.01.2024 г. за проучване на строителни материали в площ "Лисичето", област Кърджали

РАЗРЕШЕНИЕ № 595 от 19.01.2024 г. 

за проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Лисичето", разположена в землищата на село Върбен и село Кърчовско, община Кирково, област Кърджали.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл.  5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства  и протоколно решение по т. 22 от Протокол № 59 от заседанието на Министерския съвет на 28 декември 2023 г.  

РАЗРЕШАВАМ: 

На "Балканстрой Инвест" ООД - титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 108682828, със седалище и адрес на управление – гр. Кърджали, п.к. 6600, ул. "Добруджа" № 34, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в "Лисичето", разположена в землищата на село Върбен и село Кърчовско, община Кирково, област Кърджали, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 1 (една) година.
  2. Размерът на площта е 0.305 (нула цяло триста и пет) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

 

Приложение към т. 3 

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Лисичето"

                      Координатна система БГС 2005, зона 35

Х [m]

Y [m]

1

4587094

363518

2

4587137

363643

3

4587479

363995

4

4587564

364287

5

4587773

364720

6

4587768

364778

7

4587649

364957

8

4587610

365084

9

4587403

365168

10

4587337

365124

11

4587427

365104

12

4587591

364975

13

4587650

364728

14

4587516

364419

15

4587134

363833

16

4586959

363961

17

4586748

363789

18

4587017

363538

19

4587045

363532

20

4587058

363525

отпечатай тази страница