Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 594 от 19.01.2024 г. за проучване на строителни материали в площ "Шкорпиловци", област Варна

РАЗРЕШЕНИЕ № 594 от 19 януари 2024 г. 

за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Шкорпиловци", разположена в землището на с. Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна. На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства и протоколно решение по т. 21 от Протокол № 59 от заседанието на Министерския съвет на 28.12.2023 г. 

РАЗРЕШАВАМ: 

"Божидар 07" ЕООД, с. Шкорпиловци, титуляр на разрешението, вписан в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 202155081, със седалище и адрес на управление – с. Шкорпиловци, п. к. 9112, ул. "Места" № 8, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Шкорпиловци", разположена в землището на с. Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 6 месеца.
  2. Размерът на площта е 0.746 кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работната програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3. 

Координатен регистър на граничните точки, определящи границите на площ "Шкорпиловци"

Координатна система БГС 2005, зона 35. 

Х [m]

Y [m]

1

4758517

569551

2

4758516

569641

3

4757510

570361

4

4757317

569560

5

4758020

569216

6

4758269

569319

 

 

отпечатай тази страница