Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 590 от 25.10.2023 г. за проучване на строителни материали в площ „Александра-2“, област Търговище

РАЗРЕШЕНИЕ № 590 от 25 октомври 2023. г. 

за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Александра-2", разположена в землището на с. Ловец, община Търговище, област Търговище

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства (ред. ДВ, бр.98 от 2018г.), §88 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн. ДВ, бр. 79 от 2020г.) и протоколно решение по т. 32 от Протокол № 46 от заседанието на Министерския съвет на 11 октомври 2023. г. 

РАЗРЕШАВАМ: 

На "ТАЙФУН-БГ" ЕООД, гр. Търговище, титуляр на разрешението, вписан в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 125538933, със седалище и адрес на управление – гр. Търговище 7700, ул. "Сива" – бензиностанция "Тайфун" да извърши за своя сметка проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ „Александра-2“, разположена в землището на с. Ловец, община Търговище, област Търговище, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението 12 месеца.
  2. Размерът на площта е 0.099 кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични изпитания се определят в работната програма и договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "„Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, определящи границите на площ "Александра-2"

Координатна система БГС 2005, зона 35 

Х [m]

Y [m]

1

4790000.43

476196.37

2

4789999.55

476212.55

3

4789999.17

476217.04

4

4789997.79

476249.41

5

4789994.29

476249.75

6

4789936.11

476254.81

7

4789923.30

476311.87

8

4789906.46

476387.15

9

4789887.60

476512.00

10

4789976.92

476545.77

11

4789978.22

476546.20

12

4789977.87

476548.79

13

4789970.19

476553.65

14

4789782.76

476669.69

15

4789778.42

476672.31

16

4789776.09

476673.67

17

4789708.16

476715.75

18

4789708.42

476712.26

19

4789708.46

476704.66

20

4789708.73

476683.57

21

4789709.65

476609.60

22

4789710.35

476553.43

23

4789711.01

476516.25

24

4789711.41

476493.86

25

4789712.76

476451.70

26

4789717.78

476399.90

27

4789719.85

476339.75

28

4789720.57

476315.76

29

4789718.79

476264.04

30

4789728.03

476177.33

31

4789822.76

476185.61

32

4789945.21

476187.19

33

4789945.61

476187.30

34

4789954.75

476190.26

35

4789976.28

476199.54

отпечатай тази страница