Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 588 от 30.08.2023 г. за проучване на строителни материали в площ "Крушата", обл. Кърджали

РАЗРЕШЕНИЕ № 588 от 30.08.2023 г. 

за проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Крушата", разположена в землището на с. Островец, община Кирково, област Кърджали. На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл.  5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства  и протоколно решение по т. 17 от Протокол № 38 от заседанието на Министерския съвет на 23.08.2023 г.  

РАЗРЕШАВАМ: 

На "АММ 69" ООД, с. Чорбаджийско - титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, с ЕИК 206273417, със седалище и адрес на управление обл. Кърджали, община Кирково. с. Чорбаджийско 6890, ул. "Възрожденска" № 8, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Крушата", разположена в землището на с. Островец, община Кирково, област Кърджали: 

  1. Срокът на разрешението е 1 (една) година.
  2. Размерът на площта е 0.212 (нула цяло, двеста и дванадесет) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката. 

Приложение към т. 3 

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Крушата"

Координатна система БГС 2005, кадастрална 

Х [m]

Y [m]

1

4585348

490138

2

4585195

490367

3

4585129

490504

4

4585031

490449

5

4584962

490247

6

4584981

490169

7

4584922

489937

8

4584885

489718

9

4584818

489583

10

4584969

489468

11

4584971

489522

12

4584989

489614

13

4585021

489698

14

4585081

489816

15

4585127

489853

16

4585142

489927

17

4585172

489992

18

4585189

490012

отпечатай тази страница