Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 584 от 27.01.2022 г. за проучване на строителни материали в площ "Ломи дол", област Монтана

РАЗРЕШЕНИЕ № 584 от 27.01.2022 г. 

за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Ломи дол", разположена в землището на с. Ерден, община Бойчиновци, област Монтана 

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с  чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства (ред., ДВ, бр.98 от 2018г.), §88 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 79 от 2020г.) и протоколно решение по т. 21 от Протокол № 61 от заседанието на Министерския съвет на 8 декември 2021г.

РАЗРЕШАВАМ:

"ТБМ-2000" ЕООД, гр. Монтана, титуляр на разрешението, вписан в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 111500673, със седалище и адрес на управление – гр. Монтана, п.к. 3400, бул. "Трети март" № 74, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Ломи дол", разположена в землището на с. Ерден, община Бойчиновци, област Монтана, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението 12 (дванадесет) месеца.
  2. Размерът на площта е 0.86 (нула цяло и осемдесет и шест стотни) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работната програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3.

Координатен регистър на граничните точки, определящи границите на площ "Ломи дол" Координатна система БГС 2005, зона 35 

Х [m]

Y [m]

1

4823394

199251

2

4823313

199615

3

4823085

199830

4

4822568

200481

5

4822414

200651

6

4822165

200582

7

4822266

200353

8

4822227

200159

9

4822364

199800

10

4822403

199567

11

4823017

199246

12

4823144

199127

отпечатай тази страница