Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 582 от 07.12.2021 г. за проучване на строителни материали в площ "Ивон", обл. Плевен

РАЗРЕШЕНИЕ № 582 от 07.12.2021 г.

за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Ивон", разположена в землището на с. Крушовене, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен.

На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства (ред. ДВ, бр.98 от 2018г.), § 88 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн. ДВ, бр. 79 от 2020 г.), писмо с вх. № Е-26-М-151 от 15.07.2021 г. на Министерство на енергетиката за отказ на „МЛ-Консулт-2009“ ЕООД, гр. Плевен да продължи участието си в процедурата за предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Ивон", разположена в землището на с. Крушовене, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен и протоколно решение по т. 19 от Протокол № 59 от заседанието на Министерския съвет на 24 ноември 2021 година, 

РАЗРЕШАВАМ:

На "ЕА04" ЕООД - титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 203620346, със седалище и адрес на управление – гр. Плевен, п.к. 5800, ул. "Екзарх Йосиф" № 11, ет. 4, ап. 10, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Ивон", разположена в землището на с. Крушовене, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 1 (една) година.
  2. Размерът на площта е 0,19 (нула цяло и деветнадесет) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейностите по проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката. 

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Ивон"

Координатна система 1970 г.

Х [m]

Y [m]

1

4743121

8593239

2

4743114

8593252

3

4743112

8593268

4

4743111

8593275

5

4743110

8593285

6

4743109

8593314

7

4743131

8593332

8

4743136

8593364

9

4743159

8593396

10

4743224

8593488

11

4743200

8593503

12

4743202

8593545

13

4743206

8593612

14

4743208

8593653

15

4743208

8593666

16

4743209

8593679

17

4743210

8593692

18

4743215

8593796

19

4743189

8593780

20

4743168

8593767

21

4743147

8593754

22

4743127

8593742

23

4743107

8593729

24

4743086

8593717

25

4743086

8593716

26

4743063

8593703

27

4743041

8593689

28

4743030

8593682

29

4743018

8593674

30

4742995

8593657

31

4742971

8593641

32

4742971

8593640

33

4742913

8593599

34

4742906

8593592

35

4742872

8593557

36

4742810

8593486

37

4742807

8593482

38

4742802

8593476

39

4742794

8593381

40

4742805

8593262

41

4742835

8593225

42

4742921

8593172

43

4742904

8593156

44

4742866

8593156

45

4742827

8593180

46

4742791

8593225

47

4742782

8593225

48

4742773

8593186

49

4742771

8593139

50

4742835

8593101

51

4742961

8593099

52

4742990

8593111

53

4742994

8593112

54

4742996

8593113

55

4743001

8593115

56

4743003

8593116

57

4743017

8593121

58

4743024

8593128

59

4743043

8593143

60

4743054

8593153

61

4743062

8593160

62

4743068

8593164

63

4743071

8593167

64

4743080

8593174

65

4743099

8593191

66

4743101

8593194

67

4743116

8593227

отпечатай тази страница