Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 581 от 02.12.2021 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Кюмк" , област Благоевград

РАЗРЕШЕНИЕ № 581 от 02 декември 2021 г. 

за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Кюмк" , разположена в землището на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград. 

На основание чл. 49, ал. 2, чл.50, ал.1, т.1, във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства (ред., ДВ, бр. 98 от 2018 г.),   § 88 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 79 от 2020 г.) и Протоколно решение по т. 15 от Протокол № 57 от заседанието на Министерския съвет на 10 ноември 2021 г., 

РАЗРЕШАВАМ: 

         На "БУЛСТОН-3" ООД, с. Долно Дряново – титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 204626110, със седалище и адрес на управление – с. Долно Дряново, п.к. 2944, община Гърмен, област Благоевград, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Кюмк", разположена в землището на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е две години.
  2. Размерът на площта е 0,114 (нула цяло, сто и четиринадесет хилядни) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейностите по проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3 

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Кюмк" 

Координатна система БГС 2005, зона 35 

Х [m]

Y [m]

1

4610239

241852

2

4610212

241976

3

4609616

241234

4

4609673

241193

5

4609751

241177

6

4609857

241401

7

4609978

241410

8

4609988

241449

9

4610025

241545

10

4610074

241560

11

4610162

241684

12

4610217

241714

13

4610155

241747

отпечатай тази страница