Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 580 от 18.11.2021 г. за проучване на строителни материали в площ "Али-2", област София

РАЗРЕШЕНИЕ № 580 от 18.11.2021 г. 

за проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Али-2", разположена в землището на село Веринско, община Ихтиман, област София.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл.  5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства (ред. ДВ, бр.98 от 2018г.), § 88 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн. ДВ, бр. 79 от 2020 г.) и протоколно решение по т. 20 от Протокол № 53 от заседанието на Министерския съвет на 20 октомври 2021 г.  

РАЗРЕШАВАМ:

На "Терра Вижън" ООД - титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 131364412, със седалище и адрес на управление – гр. София, п.к. 1309, ж.к. "Илинден", бл. 137, вх. Б, ет. 7, ап. 22, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Али-2", разположена в землището на село Веринско, община Ихтиман, област София, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 1 (една) година.
  2. Размерът на площта е 0.98 (нула цяло и деветдесет и осем) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3 

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Али-2"

Координатна система БГС 2005, зона 35

Х [m]

Y [m]

1

4710890

237026

2

4710865

237626

3

4710592

237915

4

4710479

237740

5

4710460

237248

6

4709829

237011

7

4709857

236465

8

4710285

236180

9

4710740

236549

10

4710650

236776

отпечатай тази страница