Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 575 от 27.08.2021 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Кърчовото", област Кърджали

РАЗРЕШЕНИЕ № 575 от 27 август 2021 г. 

за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Кърчовото", разположена в землището на с. Лозенградци, община Кирково, област Кърджали.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства (ред. ДВ, бр. 98 от 2018 г.),   § 88 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн. ДВ, бр. 79 от 2020 г.) и Протоколно решение по т. 9 от Протокол № 44 от заседанието на Министерския съвет на 18 август 2021 година,

РАЗРЕШАВАМ: 

         На "Гнайс мозайк" ЕООД, с. Тихомир – титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 202206773, със седалище и адрес на управление – с. Тихомир 6898, община Кирково, област Кърджали, ул. "Мир" № 50, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Кърчовото", разположена в землището на с. Лозенградци, община Кирково, област Кърджали, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 2 (две) години.
  2. Размерът на площта е 0.08 (нула цяло и осем стотни) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3 

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Кърчовото"

Координатна система БГС 2005, зона 35 

Х [m]

Y [m]

1

4573505,4

365299,4

2

4573425,4

365434,8

3

4573341,2

365493,2

4

4573292,2

365498,8

5

4573225,4

365622,3

6

4573193,2

365496,2

7

4573009,8

365563,9

8

4572971,6

365452,7

9

4573157,2

365355,0

10

4573308,5

365309,0

отпечатай тази страница