Разрешение № 567 от 30.07.2021 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Табакова чешма", област Хасково

РАЗРЕШЕНИЕ № 567 от 30.07.2021 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Табакова чешма", разположена в землището на село Железино, община Ивайловград, област Хасково.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства (ред. ДВ, бр.98 от 2018 г.), § 63 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.), § 88 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн. ДВ, бр. 79 от 2020 г.) и протоколно решение по т. 24 от Протокол № 39 от заседанието на Министерския съвет на 22 юли 2021 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "Динамик-2005" ЕООД, гр. Кърджали - титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 202898695, със седалище и адрес на управление – гр. Кърджали, бул. Беломорски №65, област Кърджали, България да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Табакова чешма", разположена в землището на село Железино, община Ивайловград, област Хасково, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 2 (две) години.
  2. Размерът на площта е 0.081 (нула цяло, осемдесет и една хилядни) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични изпитания се определят в работната програма и договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3.

Координатен регистър на граничните точки, определящи границите на площ "Табакова чешма"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4527102

9460804

2

4526728

9460759

3

4526824

9460542

4

4526916

9460536

5

4526924

9460446

6

4527096

9460610

отпечатай тази страница