Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 563 от 07.06.2021 г. за проучване на строителни материали в площ "Селище", обл. Смолян

РАЗРЕШЕНИЕ № 563 от 07.06.2021 г.

за проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Селище", разположена в землището на с. Селище, общ. Смолян, обл. Смолян.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства (ред. ДВ, бр. 98 от 2018 г.), § 88 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ред. ДВ, бр. 79 от 2020 г.) и протоколно решение по т. 27 от Протокол № 21 от заседанието на Министерския съвет на 14 април 2021 г. 

РАЗРЕШАВАМ:

На "БКС" ЕООД, гр. Смолян, титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 830188637, със седалище и адрес на управление – област Смолян, община Смолян, град Смолян, кв. Райково, ул. "Деспот Слав" No 1 да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Селище", разположена в землището на с. Селище, общ. Смолян, обл. Смолян, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 1 (една) година.
  2. Размерът на площта е 0,37 (нула цяло и тридесет и седем стотни) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Селище"

Координатна система БГС 2005, зона 35

Х [m]

Y [m]

1

4604535

320709

2

4604546

321205

3

4604368

321615

4

4604100

321574

5

4604108

321231

6

4604038

321020

7

4604211

320646

отпечатай тази страница