Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 562 от 31.05.2021 г. за проучване на строителни материали в площ "Шишманци-3", обл. Пловдив

РАЗРЕШЕНИЕ № 562 от 31.05.2021 г.

за проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Шишманци-3", разположена в землището на с. Шишманци, общ. Раковски, обл. Пловдив.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства (ред. ДВ, бр.98 от 2018г.), § 88 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн. ДВ, бр. 79 от 8 септември 2020 г.) и протоколно решение по т. 24 от Протокол № 12 от заседанието на Министерския съвет на 17 февруари 2021 г. 

РАЗРЕШАВАМ:

На "Холсим Кариерни Материали Пловдив" АД, гр. Пловдив, титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 825255714, със седалище и адрес на управление – град Пловдив, район Южен, ул. "Братя Бъкстон" No 134 да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Шишманци-3", разположена в землището на с. Шишманци, общ. Раковски, обл. Пловдив, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 1 (една) година.
  2. Размерът на площта е 0,11 (нула цяло и единадесет стотни) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Шишманци-3"

Координатна система БГС 2005, зона 35 

Х [m]

Y [m]

1

4677452.752

335097.972

2

4677389.162

335158.349

3

4677371.253

335286.702

4

4677370.110

335311.274

5

4677185.634

335549.297

6

4677061.000

335604.000

7

4677008.000

335526.000

8

4676988.000

335465.000

9

4676991.000

335367.000

10

4677032.000

335298.000

11

4677128.000

335364.000

12

4677202.000

335310.000

13

4677158.000

335183.000

14

4677270.000

335145.000

15

4677313.000

335099.000

16

4677331.000

335031.000

отпечатай тази страница