Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 561 от 22.04.2021 г. за проучване на строителни материали в площ „Голяма капия“, област Бургас

РАЗРЕШЕНИЕ № 561 от 22.04.2021 г.

за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ „Голяма капия“, разположена в землищата на с. Трънак и с. Соколец, община Руен, област Бургас

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства (ред. ДВ, бр.98 от 2018г.), § 88 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн. ДВ, бр. 79 от 8 септември 2020г.) и протоколно решение по т. 26 от Протокол № 16 от заседанието на Министерския съвет на 17 март 2021 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

„ТЕРРА ВИЖЪН“ ООД, гр. София, титуляр на разрешението, вписан в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 131364412, със седалище и адрес на управление – гр. София, п.к. 1309, р-н Илинден, ж.к. Илинден, бл. 137, вх. Б, ет. 7, ап. 22 да извърши за своя сметка проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ „Голяма капия“, разположена в землищата на с. Трънак и с. Соколец, община Руен, област Бургас, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 12 месеца.
  2. Размерът на площта е 1.0 кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични изпитания се определят в работната програма и договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”.
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3.

Координатен регистър на граничните точки, определящи границите на площ „Голяма капия“

Координатна система БГС 2005, зона 35.

Х [m]

Y [m]

1

4758551

515422

2

4758678

515793

3

4758734

516213

4

4758930

516605

5

4759054

517316

6

4758493

517431

7

4758282

516479

8

4758252

515419

отпечатай тази страница