Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 549 от 12.06.2020 г. за проучване на строителни материали в площ "Щъркелите-2", област Пловдив

РАЗРЕШЕНИЕ № 549 от 12.06.2020 г.

за проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Щъркелите-2", разположена в землищата на село Цалапица, община "Родопи" и село Костиево, община "Марица", област Пловдив.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл.  5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства и протоколно решение по т. 22 от Протокол № 13 от заседанието на Министерския съвет на 18 март 2020 г.

РАЗРЕШАВАМ:

На "К И Инженеринг" ЕООД, гр. Пловдив - титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 115753389, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив 4003, район Северен,  ул. "Рогошко шосе" № 36, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Щъркелите-2", разположена в землищата на село Цалапица, община "Родопи" и село Костиево, община "Марица", област Пловдив, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 1 (една) година.
  2. Размерът на площта е 0.52 (нула цяло петдесет и два) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Щъркелите-2"

Координатна система 1970 г.

Х [m]

Y [m]

1

4543933,00

8606318,00

2

4543771,00

8606354,00

3

4543690,00

8606770,00

4

4543664,00

8606753,00

5

4543614,00

8606685,00

6

4543586,00

8606627,00

7

4543502,00

8606485,00

8

4543421,00

8606264,00

9

4543404,00

8606236,00

10

4543425,00

8606040,00

11

4543447,00

8605974,00

12

4543429,00

8605624,00

13

4543263,00

8605446,00

14

4543250,00

8605174,00

15

4543366,00

8605092,00

16

4543390,00

8604980,00

17

4543548,00

8605003,00

18

4543559,00

8604933,00

19

4543572,00

8604830,00

20

4543577,00

8604808,00

21

4543429,00

8604785,00

22

4543445,00

8604720,00

23

4543530,00

8604575,00

24

4543593,00

8604378,00

25

4543622,00

8604320,00

26

4543673,00

8604261,00

27

4543660,00

8604374,00

28

4543682,00

8604545,00

29

4543627,00

8604541,00

30

4543527,00

8605168,00

31

4543631,00

8605155,00

32

4543560,00

8605235,00

33

4543498,00

8605324,00

34

4543458,00

8605404,00

35

4543458,00

8605460,00

36

4543493,00

8605770,00

37

4543727,90

8605780,60

38

4543802,90

8605766,20

39

4543822,00

8605814,00

отпечатай тази страница