Разрешение № 491 от 02.10.2018 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Кутел", област Пловдив и област Смолян

РАЗРЕШЕНИЕ № 491 от 02.10. 2018 г.

 

за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Кутел", разположена в землищата на с. Дряново, с. Югово и гр. Лъки, община Лъки, област Пловдив и с. Павелско, община Чепеларе, област Смолян.

На основание на чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и Протоколно решение по т. 28 от Протокол № 29 от заседанието на Министерския съвет на 25 юли 2018 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "ИЗТОЧНИ РЕСУРСИ" ООД, гр. София, ЕИК 203263097, титуляр на разрешението, със седалище и адрес на управление – гр. София 1124, област София (столица), община Столична, р-н Средец, ул. "Авицена" № 32 да извърши за своя сметка търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Кутел", разположена в землищата на с. Дряново, с. Югово и гр. Лъки, община Лъки, област Пловдив и с. Павелско, община Чепеларе, област Смолян, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 24.40 (двадесет и четири цяло и четиридесет) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
  7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.
  8. Разрешението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".

 

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Кутел"

 

Координатна система 1970 г.

Х [m]

Y [m]

1

4508563

8614416

2

4508617

8617233

3

4509897

8617372

4

4511694

8618869

5

4511739

8620997

6

4511134

8621462

7

4508696

8620824

8

4507273

8619024

9

4506089

8619541

10

4504877

8618384

11

4504838

8616561

12

4506917

8616476

13

4507171

8614469

отпечатай тази страница