Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 483 от 15.06.2018 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Песнопой", област Кърджали

РАЗРЕШЕНИЕ № 483 от 15.06.2018 г.

за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Песнопой", разположена на територията на община Ардино, област Кърджали.

На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и Протоколно решение по т. 31 от Протокол № 4 от заседанието на Министерския съвет на 31 януари 2018 година,

РАЗРЕШАВАМ:

На "БЪЛГАРИЯ АЛФА" ЕАД, гр. София, ЕИК 201803908, титуляр на разрешението, със седалище и адрес на управление – гр. София 1680, район Красно село, ж.к. Борово, бл. 13, вх. Б, ет.4, ап.12, да извърши за своя сметка търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Песнопой", разположена на територията на община Ардино, област Кърджали, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 35.95 кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
  7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.
  8. Разрешението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към т. 3 на Разрешение №483 от 15.06.2018 г.

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Песнопой"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4558104,81

9389497,30

2

4558121,83

9395489,28

3

4552151,86

9397536,29

4

4552102,84

9391536,31

отпечатай тази страница