Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 480 от 27.04.2018 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Чуката", обл. Хасково

РАЗРЕШЕНИЕ № 480 от 27.04.2018 г.

за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Чуката", разположена в землищата на гр. Ивайловград, с. Свирачи, с. Орешино, с. Белополяне, с. Одринци, с. Сив кладенец, с. Костилково, с. Мандрица, с. Долно Луково и с. Меден бук, общ. Ивайловград, обл. Хасково.

На основание на чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1 на Закона за подземните богатства, § 63 от ПЗР на ЗИ на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и протоколно решение по т. 14 от Протокол № 11 от заседанието на Министерския съвет на 14 март 2018 г.

РАЗРЕШАВАМ:

На "Източни Ресурси" ООД, гр. София, титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 203263097, със седалище и адрес на управление – гр. София, район Средец, ул. "Авицена" № 32, да извърши за своя сметка търсене и проучване на метални полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Чуката", разположена в землищата на гр. Ивайловград, с. Свирачи, с. Орешино, с. Белополяне, с. Одринци, с. Сив кладенец, с. Костилково, с. Мандрица, с. Долно Луково и с. Меден бук, общ. Ивайловград, обл. Хасково, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 69.55 (шестдесет и девет цяло петдесет и пет) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейностите по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Чуката"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4528740

9471214

2

4528774

9472982

3

4527905

9473204

4

4527759

9473878

5

4526918

9474238

6

4527004

9474758

7

4522753

9475979

8

4520548

9477591

9

4519722

9477652

10

4517095

9476372

11

4517123

9469034

12

4517264

9469026

13

4517255

9468814

14

4517124

9468782

15

4517130

9467153

16

4517324

9467242

17

4517305

9467375

18

4517499

9467421

19

4517534

9467338

20

4527134

9471916

Изключена площ

21

4526135

9472605

22

4526138

9472713

23

4526049

9472715

24

4526047

9472606

Изключена площ

25

4525736

9471885

26

4525830

9472083

27

4525460

9472328

28

4525040

9472211

29

4525009

9472096

Изключена площ

30

4519587

9469282

31

4519590

9469541

32

4519382

9469544

33

4519385

9469284

Изключена площ

34

4519789

9470978

35

4519789

9471202

36

4519606

9471205

37

4519604

9470979

Изключена площ

38

4518891

9469366

39

4518893

9469570

40

4518681

9469572

41

4518678

9469361

Изключена площ

42

4518667

9475445

43

4519029

9476652

44

4518870

9476803

45

4517950

9475803

46

4518028

9475280

отпечатай тази страница