Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 471 от 04.08.2017 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Голеш", област Софийска

РАЗРЕШЕНИЕ № 471 от 01.08.2017 г.

за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Голеш", разположена на територията на общини Годеч, Драгоман и Своге, област Софийска.

На основание на чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и Протоколно решение по т. 21 от Протокол № 19 от заседанието на Министерския съвет на 26 април 2017 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "Гекон" ООД, гр. Пловдив, ЕИК 115901902, титуляр на разрешението, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив 4004, район р-н Южен, ул. "Димитър Талев" №140, да извърши за своя сметка търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Голеш", разположена на територията на общини Годеч, Драгоман и Своге, област Софийска, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 191.00 (сто и деветдесет и един) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
  7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.
  8. Разрешението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Голеш"

Координатна система 1970 г.

Х [m]

Y [m]

1

4642799.72

8482481.52

2

4640550.35

8482983.20

3

4637883.75

8478131.44

4

4640520.80

8477550.78

5

4639107.65

8474853.89

6

4636231.67

8475124.92

7

4636364.08

8472176.06

8

4635054.00

8471496.63

9

4634186.88

8468819.95

10

4635503.87

8467012.84

11

4636201.43

8463109.58

12

4637853.26

8459987.07

13

4639690.25

8461095.12

14

4641338.43

8464003.46

15

4642579.25

8464078.94

16

4643150.26

8464476.69

17

4642060.00

8466020.00

18

4642150.00

8467015.00

19

4643950.00

8467590.00

20

4645209.44

8465503.70

21

4646218.21

8465682.49

22

4646781.30

8466452.20

23

4647220.56

8467140.79

24

4647459.37

8468259.29

25

4647934.33

8468712.90

26

4649043.29

8470149.47

27

4649654.08

8470982.74

28

4650888.44

8471135.31

29

4651072.51

8471354.86

30

4651490.88

8471626.44

31

4649698.52

8473165.43

32

4647496.76

8476558.98

33

4644825.00

8479920.00

34

4643720.00

8479930.00

Изключена площ

35

4638920.00

8463080.00

36

4638920.00

8463300.00

37

4638750.00

8463300.00

38

4638750.00

8463080.00

Изключена площ

39

4637850.00

8468600.00

40

4637850.00

8469100.00

41

4637500.00

8469100.00

42

4637500.00

8468600.00

Изключена площ

43

4640165

8465635

44

4639860

8466585

45

4639440

8466450

46

4639785

8465470

Изключена площ

47

4641070

8479800

48

4640700

8479900

49

4640500

8479150

50

4640850

8479000

отпечатай тази страница