Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 467 от 28.02.2017 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Тинтява", област Хасково, област Кърджали

РАЗРЕШЕНИЕ № 467 от 28.02.2017 г.

за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Тинтява", разположена на територията на община Ивайловград, област Хасково и община Крумовград, област Кърджали

На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и § 63 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и Протоколно решение по т. 47  от Протокол № 4  от заседанието на Министерския съвет на 18 януари 2017 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "ГОРУБСО - КЪРДЖАЛИ" АД, гр. Кърджали, с ЕИК 108060915, титуляр на разрешението, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали 6600, община Кърджали, област Кърджали, ул. Републиканска № 83, да извърши за своя сметка търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ "Тинтява", разположена на територията на община Ивайловград, област Хасково и община Крумовград, област Кърджали, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 163.60 (сто и шестдесет и три цяло и шестдесет) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки, съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляра се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
  7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.
  8. Разрешението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към т. 3.

 

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Тинтява"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4533770.0

9451780.0

2

4533370.0

9454450.0

3

4532425.0

9454470.0

4

4532370.0

9457520.0

5

4526127.9

9457206.5

6

4522572.8

9464237.5

7

4519474.3

9463130.9

8

4522122.3

9449907.5

9

4519170.0

9449270.0

10

4519620.0

9448000.0

11

4517650.0

9446995.0

12

4519621.1

9443597.6

13

4527218.9

9443673.4

14

4527210.6

9451002.9

15

4530810.0

9449695.0

отпечатай тази страница