Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 452 от 06.04.2016 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Ярило", област Кърджали

РАЗРЕШЕНИЕ № 452 от 06.04.2016 г.

за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Ярило", разположена в землищата на с. Дъждовник, с. Овчари и с. Скалак, община Крумовград, област Кърджали.

На основание на чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства и § 63 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и Протоколно решение по т. 22 от Протокол № 12 от заседанието на Министерския съвет на 23.03.2016 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС КРУМОВГРАД" ЕАД, гр. Крумовград, общ. Крумовград, област Кърджали, ЕИК 122054432 титуляр на разрешението със седалище и адрес на управление – гр. Крумовград, п. код 6900, общ. Крумовград, област Кърджали, ул. "Христо Ботев" №1, да извърши за своя сметка търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Ярило" разположена в землищата на с. Дъждовник, с. Овчари и с. Скалак, община Крумовград, област Кърджали, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 1.44 (едно цяло и четиридесет и четири) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
  7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.
  8. Разрешението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Ярило"

Координатна система 1970 г.

X [m]

Y [m]

1

4523144.75

9437999.20

2

4524506.00

9436001.20

3

4524503.30

9434806.25

4

4523858.85

9434800.90

5

4523705.40

9434416.00

6

4524377.40

9434416.00

7

4525216.00

9435985.65

 

отпечатай тази страница