Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 445 от 03.02.2016 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Каменица", област Софийска

РАЗРЕШЕНИЕ № 445 от 03.02.2016 г.

за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Каменица", разположена на територията на община Етрополе, област Софийска.

На основание на чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства и Протоколно решение по т. 10  от Протокол № 53  от заседанието на Министерския съвет на 30.12.2015 г.,

 РАЗРЕШАВАМ: 

На "ЕЛАЦИТЕ - МЕД" АД, с. Мирково, общ. Мирково, област Софийска, ЕИК 122016037, титуляр на разрешението със седалище и адрес на управление – с. Мирково, п. код 2086, общ. Мирково, област Софийска, да извърши за своя сметка търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Каменица", разположена на територията на община Етрополе, област Софийска, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 14.60 (четиринадесет цяло и шестдесет) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляра се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
  7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.
  8. Разрешението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Каменица”"

Координатна система 1970 г. 

X [m]

Y [m]

1

4613391

8555423

2

4610934

8555453

3

4610275

8554394

4

4609774

8554313

5

4609370

8554680

6

4609481

8553428

7

4612857

8553543

8

4612845

8551800

9

4615429

8551647

10

4616304

8553506

изключена площ

 

11

4614472

8552824

12

4613994

8552823

13

4614145

8552649

14

4614533

8552711

 

 

 

 

 

отпечатай тази страница