Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 439 от 02.02.2016 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Орлица", област Кърджали

РАЗРЕШЕНИЕ № 439 от 02.02.2016 г. 

за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Орлица", разположена на територията на община Кирково, област Кърджали.

На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и § 63 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и Протоколно решение по т. 13 от Протокол № 2 от заседанието на Министерския съвет на 13 януари 2016 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "ВЪРБА-БАТАНЦИ" АД, гр. Златоград, с ЕИК 201724147, титуляр на разрешението, със седалище и адрес на управление: гр. Златоград 4980, община Златоград, област Смолян, ул. Стефан Стамболов №2, да извърши за своя сметка търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ "Орлица", разположена на територията на община Кирково, област Кърджали, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 62.80 (шестдесет и две цяло и осемдесет) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки, съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляра се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
  7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.
  8. Разрешението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към т. 3.

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Орлица"

Координатна система 1970 г. 

X [m]

Y [m]

1

4514477.5

9409063.2

2

4513896.6

9416353.8

3

4507115.6

9414323.8

4

4506614.1

9404411.9

Изключена площ

 

5

4509190.0

9413670.0

6

4509110.0

9414230.0

7

4508750.0

9414140.0

8

4508795.0

9413700.0

9

4508650.0

9413805.0

10

4508546.0

9413871.0

11

4508450.0

9413770.0

12

4508516.0

9413646.0

13

4508565.0

9413640.0

14

4508700.0

9413545.0

15

4508895.0

9413375.0

16

4508870.0

9413538.0

 

 

отпечатай тази страница