Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 430 от 28.12.2015 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Лъки", територията на област Пловдив и област Смолян

РАЗРЕШЕНИЕ № 430 от  28.12.2015 г.

за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Лъки", разположена в землищата на с. Джурково, с. Дряново, с. Здравец, с. Лъкавица и с. Манастир, община Лъки, област Пловдив и с. Богутево, община Чепеларе, област Смолян.

На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства, § 63 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрола на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн. ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и Протоколно решение по т. 25 от Протокол № 33 от заседанието на Министерския съвет на 19 август 2015 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "ЛЪКИ ИНВЕСТ" АД, гр. Лъки, титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 115326394, със седалище и адрес на управление: гр. Лъки, община Лъки, област Пловдив, ул. "Освобождение" №2, да извърши за своя сметка търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ "Лъки", разположена в землищата на с. Джурково, с. Дряново, с. Здравец, с. Лъкавица и с. Манастир, община Лъки, област Пловдив и с. Богутево, община Чепеларе, област Смолян, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 35.25 (тридесет и пет цяло и двадесет и пет) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки, съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на търсещите и геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични изпитания се определят в работната програма и договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3. 

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Лъки" 

Координатна система 1970 г. 

No

X [m]

Y [m]

1

4506683

8621768

2

4505820

8623443

3

4503909

8622711

4

4502426

8626541

5

4501242

8625964

6

4498548

8626793

7

4497071

8626498

8

4497833

8623838

9

4497813

8621053

10

4502156

8621473

11

4503384

8620370

Изключена площ

12

4505200

8621883

13

4505195

8621903

14

4504740

8621768

15

4504675

8621780

16

4503820

8621385

17

4503828

8621365

18

4504680

8621760

19

4504750

8621748

Изключена площ

20

4505000

8622339

21

4505000

8622364

22

4504100

8622430

23

4504095

8622405

Изключена площ

24

4505675

8623122

25

4505667

8623141

26

4505047

8622820

27

4505055

8622800

Изключена площ

28

4499775

8622420

29

4499777

8622445

30

4499585

8622477

31

4498982

8622520

32

4498238

8622695

33

4498231

8622670

34

4498980

8622495

5

4499580

8622452

отпечатай тази страница