Р Е Ш Е Н И Е № 540/06.08.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на метални полезни изкопаеми – медни руди с попътни компоненти от молибден и злато, от находище "Прохорово", участък "Прохорово", област Ямбол и област Сливен, на "ПРОХОРОВО МАЙНИНГ"

Р Е Ш Е Н И Е 540

от  6 август  2018 година

за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми – медни руди с попътни компоненти от молибден и злато, от находище "Прохорово", участък "Прохорово", разположено на територията на община "Тунджа", област Ямбол, и община Нова Загора, област Сливен, на "ПРОХОРОВО МАЙНИНГ" АД - гр. София

На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за подземните богатства и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И:

 

1. Предоставя концесия за добив с предмет – експлоатация на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) – метални полезни изкопаеми – медни руди с попътни компоненти от молибден и злато, представляващи изключителна държавна собственост, съгласно Акт за изключителна държавна собственост № 1589 от 14 ноември 2016 г., от находище "Прохорово", участък "Прохорово", разположено на територията на община "Тунджа", област Ямбол, и община Нова Загора, област Сливен, която се извършва със средства на концесионера и на негов риск.

2. Определя концесионна площ с размер 4,63 кв. км, която е индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 8 в координатна система "1970 г." съгласно приложението. В тези граници концесионната площ включва:

2.1. площта на участък "Прохорово" с размер 724,2 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 10 по външния контур на утвърдените запаси и ресурси в координатна система "1970 г.", съгласно приложение – неразделна част от концесионния договор.

2.2. площите, необходими за осъществяване на дейностите по концесията извън добива.

3. Определя срок на концесията 35 години. Началният срок на концесията е датата на влизането в сила на концесионния договор.

4. Концесионният договор влиза в сила от датата на предоставянето на банковата гаранция по т. 8.1.1.

5. Определя пряко за концесионер "ПРОХОРОВО МАЙНИНГ" АД - гр. София – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 520 от 18 юли 2016 г., издадено от министъра на енергетиката.

6. Концесията се осъществява при следните условия:

6.1. Добивът на подземното богатство по т. 1 се осъществява след:

6.1.1. съгласуване и/или одобряване от министъра на енергетиката на проектите и плановете по т. 7.2.3, изготвени въз основа на мерките и условията в Решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № 4-2 от 2016 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Стара Загора. Решението е приложение – неразделна част от проекта по т. 7.2.3.1;

6.1.2. съгласуване на цялостния работен проект за добив и първична преработка и на цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи с Агенция "Пътна инфраструктура" и въз основа на разрешение, издадено по реда на чл. 26 от Закона за пътищата.

6.2. Добив на подземното богатство по т. 1 в участъците с археологически обекти може да започне само след приключване на спасителни археологически проучвания и решение на комисия, назначена от Министерството на културата по реда на чл. 158а от Закона за културното наследство за приемане на резултатите от проучванията.

6.3. При експлоатацията на подземните богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, включително на горите и земите в национални паркове и резервати, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа.

6.4. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен с разрешение на Министерския съвет при условията и по реда на действащото законодателство.

6.5. При осъществяване на концесията и на свързаните с нея дейности концесионерът е длъжен:

6.5.1. да спазва изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

6.5.2. да не допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда на обектите, подлежащи на здравна защита, съгласно § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г., бр. 12 от 2016 г. и бр. 55 от 2017 г.), и да не предизвиква нарушаване на здравните изисквания за обектите с обществено предназначение по § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за здравето;

6.5.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване;

6.5.4. да не засяга води, водни обекти и съоръжения и да не нарушава мерки от Плана за управление на речните басейни 2016-2021 г. за Източнобеломорския район, свързани със забрани и ограничения с цел опазване или подобряване на състоянието на водите;

6.5.5. да не допуска риск за пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води;

6.5.6. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;

6.5.7. да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която е находището на подземни богатства;

6.5.8. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на проектите;

6.5.9. да изпълнява одобрените и изискващи се рекултивационни мероприятия;

6.5.10. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесията, без изрично писмено съгласие от министъра на енергетиката.

6.6. За упражняване на правата и за изпълнение на задълженията по концесията не се изискват задължителни подобрения в находището.

6.7. Концесионерът може да упражнява концесионна дейност само върху земя от концесионната площ, върху която е придобил съответни права и след приключване на необходимите процедури за промяна на предназначението й при условията и по реда на действащото законодателство.

6.8. Концесионерът може да осъществява дейност върху концесионната площ въз основа на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва обект/обекти по смисъла на т. 39 и 72 от § 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията в границите на концесионната площ, както и пътните връзки между площта на находището и местните и/или републиканските пътища.

7. Определя основните права и задължения по концесията, както следва:

7.1. Основни права на концесионера:

7.1.1. да добива подземни богатства – метални полезни изкопаеми – медни руди с попътни компоненти от молибден и злато, в границите на находището по т. 1;

7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – медни руди с попътни компоненти от молибден и злато;

7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на подземните богатства за срока на концесията;

7.1.4. да извършва за своя сметка всички необходими дейности, свързани с добива, включително допроучване в границите на находище "Прохорово", участък "Прохорово", складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните богатства по т. 1;

7.1.5. с допълнително споразумение към концесионния договор да получи право да допроучи и за срока на концесията да добива полезни изкопаеми от минните отпадъци, получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни изкопаеми;

7.1.6. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и техническа документация и информация за находището по т. 1.

7.2. Основни задължения на концесионера:

7.2.1. да извършва добива на подземните богатства по т. 1, като:

7.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или одобрените проекти и планове, които се изискват с това решение и с концесионния договор;

7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна експлоатация, която може да доведе до загуби на подземни богатства или до икономическа неизгодност за бъдещото разработване на находището;

7.2.1.3. извлича оптимално запасите и ресурсите при добива им от земните недра и съдържащите се в тях полезни компоненти при първичната им преработка;

7.2.1.4. управлява и опазва компонентите и факторите на околната среда при условията на чл. 6 от Закона за опазване на околната среда;

7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и първичната преработка на подземните богатства в съответствие с план за управление на минните отпадъци, одобрен от министъра на енергетиката;

7.2.2. да внася концесионното плащане при условия и в срокове, определени в концесионния договор;

7.2.3. да изработи и да представи за съгласуване и/или за одобряване на министъра на енергетиката, а при необходимост – и на други компетентни държавни органи, при условия, по ред и в срокове, определени в концесионния договор:

7.2.3.1. цялостен работен проект за добив и първична преработка; след съгласуването му цялостният работен проект става неразделна част от концесионния договор;

7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична преработка, при възникнала необходимост от това; в тези случаи концесионерът уведомява РИОСВ – Стара Загора, за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на нормативната уредба по опазване на околната среда преди съгласуването на измененията и/или допълненията на цялостния проект с министъра на енергетиката;

7.2.3.3. годишен работен проект за добив и за първична преработка за всяка година от срока на концесията; след съгласуването му годишният работен проект става неразделна част от концесионния договор;

7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, представляващ неразделна част от проекта по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация на проекта за ликвидация и/или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;

7.2.3.5. годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за всяка година от срока на концесията, представляващ неразделна част от съответния проект по т. 7.2.3.3;

7.2.3.6. план за управление на минните отпадъци; след одобряване от министъра на енергетиката планът за управление на минните отпадъци става неразделна част от концесионния договор;

7.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени в концесионния договор, за всяко обстоятелство, което може да създаде опасност за земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, включително на горите и земите в национални паркове и резервати, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа;

7.2.5. да съставя и да води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;

7.2.6. да представя при условия, по ред и в срокове, определени в концесионния договор:

7.2.6.1. шестмесечни отчети за действително добитите количества подземни богатства и съдържанията на металите в тях - до 15 дни след изтичането на съответното шестмесечие;

7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична преработка и за вложените инвестиции през изтеклата година, както и за изменението на запасите и ресурсите, включващ необходимите документи и доказателства, удостоверяващи верността на посоченото в отчета;

7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните запаси и ресурси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, както и при прекратяване на концесионния договор;

7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на оправомощени органи и/или лица;

7.2.8. да проведе спасителни археологически проучвания за всички попадащи в находище "Прохорово", участък "Прохорово", и в концесионната площ археологически обекти, като финансовото обезпечаване на дейностите по наблюдението и спасителните археологически разкопки са за сметка на концесионера;

7.2.9. да спазва стриктно изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство и да осигури периодичен мониторинг от страна на специалисти-археолози от Историческия музей – Нова Загора, от Регионалния исторически музей – Сливен, или от Регионалния исторически музей – Ямбол, за състоянието на недвижимите културни ценности;

7.2.10. да внася за съгласуване в Министерството на културата съгласно чл. 83 и по реда на чл. 84 от Закона за културното наследство визи за проектиране и инвестиционни проекти за изграждането на техническата инфраструктура, свързана с осъществяване на концесията;

7.2.11. да уведоми областни пътни управления – Ямбол и Сливен (с копие до Агенция "Пътна инфраструктура" – София), за започването на добива с оглед на упражняване на контрол по компетентност;

7.2.12. да спазва ограниченията и изискванията по чл. 26 от Закона за пътищата за допустимите дейности в обхвата на пътищата, пътните съоръжения и обслужващите зони, както и да не нанася повреди и да не допуска унищожаване на пътищата, пътните съоръжения и принадлежностите на пътя;

7.2.13. при установено нарушение в ширините на обслужващите зони по чл. 7, ал. 2 и 3 и при неспазени изисквания на чл. 26 от Закона за пътищата концесионерът извършва рекултивация на нарушените терени;

7.2.14. да извърши ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка, при условия и в срокове, определени в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;

7.2.15. при прекратяване на концесионния договор да предаде обекта на концесията по т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.

7.3. Основни права на концедента:

7.3.1. да получава дължимото концесионно плащане при условия и в срокове, определени в концесионния договор;

7.3.2. при условия и по ред, определени в концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера, включително:

7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията по т. 7.2.6;

7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка продукция - резултат от експлоатацията на находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;

7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост, върху придобитата по време на концесията геоложка и техническа документация;

7.3.4. право да усвои при условия и по ред, определени в концесионния договор, изцяло или част от банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2;

7.3.5. при условия и по ред, определени в концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и да е от задълженията по това решение и по договора и/или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.

7.4. Основни задължения на концедента:

7.4.1. да оказва съдействие на концесионера при осъществяване на концесията, след като такова бъде поискано, при условия и по ред, определени в концесионния договор;

7.4.2. да осъществява контрол за спазване условията по концесията и за изпълнение на задълженията по концесионния договор;

7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесията, без изрично писмено съгласие от концесионера.

8. Определя следните видове гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор:

8.1. Безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията:

8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер на левовата равностойност на 281 806 щатски долара и се предоставя в срок до 14 дни от датата на подписване на концесионния договор;

8.1.2. за всяка следваща година банковата гаранция е в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, и се предоставя на концедента до 31 януари на съответната година;

8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2 следва да са валидни до 28 февруари на следващата година;

8.1.4. при усвояване изцяло или на част от гаранциите по т. 8.1.1 и 8.1.2 концесионерът е длъжен да възстанови техния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването им.

8.2. Финансово обезпечение за изпълнение на дейностите по техническа ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Видът на финансовото обезпечение и предвиденият размер на средствата се договарят между страните в концесионния договор.

8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както и видът и размерът на санкциите се определят в концесионния договор.

9. За предоставената концесия за добив концесионерът заплаща на концедента по ред, определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се дължи ДДС, както следва:

9.1. Парични концесионни плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като срокът на плащане е 30-о число на месеца, следващ отчетния период.

9.2. Отчетните периоди се определят от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на концесията.

9.3. Размерът на годишното парично концесионно плащане за единица добито подземно богатство се изчислява като процент от стойността на добитите подземни богатства в съответствие с чл. 1 от приложение № 3 към чл. 10 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства.

9.4. Минималният процентен размер на концесионното плащане е 2,3 на сто от стойността на добитите медни руди при рентабилност на нетните приходи от продажби до 10 на сто, включително при отрицателни стойности, а максималният процентен размер е 4 на сто от стойността на добитите медни руди при 50 на сто или по-висока рентабилност на нетните приходи от продажби. При рентабилност от 10 на сто до 50 на сто размерът се увеличава с 0,0425 на всеки процент увеличение на рентабилността.

9.5. Стойността на добитите подземни богатства се определя като произведение на съдържащия се в добитите подземни богатства метал мед и съответната му средноаритметична цена съгласно обявените цени на Лондонската метална борса за съответния период.

9.6. Минималното годишно парично концесионно плащане се формира като сума от 2,3 на сто от добитите медни руди, изчислена при условията на т. 9.4 и 9.5, и 2,3 на сто от стойността на недобитите количества руда до 1 350 000 тона, със средно съдържание на медта в рудата – 0,23%, при условията на т. 9.3, но не по-малко от левовата равностойност на 469 677 щатски долара без ДДС, определена на базата на 30 на сто от предвидения средногодишен добив – 1 350 000 тона.

9.7. При доказана възможност за извличане и продажба на други метали размерът, условията и редът за внасяне на концесионно плащане се определят с допълнително споразумение, сключено между концесионера и концедента в съответствие с действащата към момента на сключване на споразумението методика за тяхното определяне.

9.8. Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 3 и 4 от ЗПБ превежда по бюджета на община "Тунджа" и на община Нова Загора част от извършеното концесионно плащане в размер на 50 на сто, без ДДС, съобразно пропорционалното разпределение на концесионната площ върху територията на съответната община, което разпределение е – за община Тунджа – 10,8%, и за община Нова Загора – 89,2%.

9.9. Размерът на концесионното плащане по т. 9 се променя с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото определяне.

10. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за техническа ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условие че не се извършва добив на подземни богатства, при условия и по ред, определени в концесионния договор.

11. Оправомощава министъра на енергетиката:

11.1. да проведе преговори и сключи концесионния договор с "ПРОХОРОВО МАЙНИНГ" АД - гр. София, в срок до 6 месеца от влизането в сила на решението за предоставяне на концесия.

11.2. да представлява Министерския съвет по концесионния договор с изключение на неговото прекратяване.

11.3. да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.

11.4. да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява държавата по дела, свързани с изпълнението на концесионния договор.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/ Веселин Даков


Приложение към т. 2

Координатен регистър

на граничните точки на концесионната площ на находище "Прохорово", участък "Прохорово"

координатна система "1970 г."

N

X

Y

1.

4626574.6

9482771.2

2.

4627000.0

9483597.0

3.

4627102.0

9485081.0

4.

4626764.0

9486324.0

5.

4625952.3

9485638.2

6.

4625014.9

9485701.6

7.

4625022.7

9484782.5

8.

4625397.0

9484000.0

отпечатай тази страница