Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Проект "Изграждане на информационна система за процедурите по предоставяне на разрешения за търсене и проучване или проучване и на концесии за добив на подземни богатства"

Инструкция за регистрация в ИСППБ

Образец заявление за регистриране в Информационната система процедури подземни богатства

Министерството на енергетиката е бенефициент по договор за изпълнение на проект "Изграждане на информационна система за процедурите по предоставяне на разрешения за търсене и проучване или проучване и на концесии за добив на подземни богатства".

Проектът се осъществява с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос III "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", подприоритет 3.2 "Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост", бюджетна линия BG051PO002/13/3.2-04.

В рамките на проекта бе изградена информационна система, предоставяща информация на кандидати – физически или юридически лица или техни обединения по отношение на процедурите по предоставяне на разрешения за търсене и проучване или проучване и на концесии за добив на подземни богатства.

В обхвата на системата се включват следните основни дейности:

  • Регистрация на заявител и създаване на потребителски профил;
  • Подаване на заявление по всяка от процедурите;
  • Вътрешно обслужване на подаденото заявление и съпровождащи документи;
  • Проследяване на текущия статус на обработване на заявлението и информацията по обработване;
  • Информиране на заявителите за настъпили събития;
  • Извършване на справки и отчети.

Проектът е на стойност 386 483.67 лева, които изцяло се финансират от Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На заключителна конференция по проекта бяха представени дейностите и постигнатите резултати, които ще улеснят бизнеса в комуникацията му с администрацията.

Общата цел на проекта е подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса чрез осигуряване на прозрачност на предоставяните услуги, свързани с разрешителния и концесионния режими в областта на подземните богатства.

Изпълнението на проекта беше насочено към постигане на следните специфични цели:

1. Изпълнение на изискванията на §104, ал. 3 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 100 от 21.12.2010 г.);

2. Осигуряване на информираност на заявителите при поискване в реално време;

3. Подобрение на организацията на работа;

4. Изграждане на предпоставки за осъществяване на активен мониторинг от страна на заявителите върху провежданите процедури по предоставяне на разрешения за търсене и проучване или за проучване и на концесии за добив.

Целевите групи по проекта са:

1. Граждани, представители на българския и чуждестранния бизнес, които са подали заявление за предоставяне на разрешение или концесия;

2. Служители от МЕ, провеждащи процедурите по предоставяне на разрешения и концесии.

отпечатай тази страница