Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Първи национален доклад за напредъка на България в насърчаването и използването на енергията от възобновяеми източници

Докладът е изготвен в изпълнение на чл. 22 на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и чл. 13 от Закона за енергията от възобновяеми източници и обхваща периода 2009-2011 г. Той съдържа информация за общото количество на потребената енергия от възобновяеми източници през периода, изпълнениете и планираните мерки за насърчаване, производството и потреблението на енергията от възобновяеми източници, постигнатия напредък при провеждането на административните процедури от гледна точка на отстраняване на регулаторни и неругалторни пречки, свързани с реализацията на проекти за производство  на енергия то възобновяеми източници.

Първи Национален доклад за напредъка на България в насърчаването и използването на енергията от възобновяеми източници

отпечатай тази страница