Бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката на Република България през 2013 г.

Настоящият документ е подготвен въз основа на Констативен гориво-енергиен баланс за 2012 г., който се изготвя от Министерство на икономиката и енергетиката на базата на отчетна информация, предоставена от енергийните предприятия в страната, в съответствие с разпоредби на Закона за енергетиката и нормативната рамка по неговото прилагане.

Бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката (2013 г.)

отпечатай тази страница