Постановление № 284 на МС от 17.10.2011 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за подземните богатства

Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за подземните богатства