Постановление № 18 от 1 февруари 2011 г. за установяването и означаването на европейски критични инфраструктури в Република България и мерки за тяхната защита

С постановлението се уреждат процедурата за установяването и означаването на европейски критични инфраструктури (ЕКИ), разположени на територията на Република България, и мерките за тяхната защита в секторите енергетика и транспорт. В сила от 04.02.2011 г. Обн. ДВ. бр.11 от 4 февруари 2011 г.