Наредба за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд "Радиоактивни отпадъци"

С наредбата се определят редът за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата във фонд "Радиоактивни отпадъци" към министъра на икономиката, енергетиката и туризма, наричан по-нататък "фонда", и размерът на дължимите вноски в него от лицата, които в резултат на своята дейност генерират радиоактивни отпадъци