Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Наредба за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса

С наредбата се определят критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса и условията и реда за: набиране и предоставяне на информация от икономическите оператори, включително за мерките, взети за защита на почвите, земите, водите, въздуха и други; одобрение на схеми за сертифициране и на сертифициращи органи; извършване на одит за съответствие на биогоривата и течните горива от биомаса с критериите за устойчивост, както и за издаване и отнемане на сертификатите за съответствие на суровините, биогоривата и течните горива от биомаса с критериите за устойчивост, както и съдържанието на сертификатите