Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Управление на минните отпадъци

Разрешително № 2/01.08.2014 г.

За управление на минни отпадъци в съоръжение от категория „А” – насипища при Рудничен комплекс, „Елаците-Мед” АД

Основание за издаване на разрешителното:

 1. Закон за подземните богатства
 2. Наредба за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци
 3. Заявление от „Елаците-Мед” АД в Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ) за издаване на разрешително за дейности по управление на минни отпадъци, депонирани на насипища, образувани от производствената дейност на Рудничен комплекс на „Елаците-Мед” АД – Софийска област, по чл.22е, ал.4 на ЗПБ (вх.№ в МИЕТ: Е-91-00-177 от 15.12.2011г.) и приложените към него документи, удостоверяващи самоличността на кандидата, одобрен от МИЕ План за управление на минни отпадъци (ПУМО), наличие на права за предоставена концесия за добив на подземни богатства и др. приложени към заявлението документи,

 РАЗРЕШАВАМ

1. На „Елаците-Мед” АД, 2086, с. Мирково, община Мирково, Софийска област, ЕИК 122016037, оператор на съоръжение за минни отпадъци от категория „А” – насипища при Рудничен комплекс, разположени в землището на гр. Етрополе, и концесионер, съгласно сключен договор за концесия от 15.11.1999г., изменен и допълнен с допълнително споразумение №1 от 27.04.2004г., допълнително споразумение №2 от 02.10.2006г., допълнително споразумение №3 от 05.06.2007г., допълнително споразумение №4  от 26.03.2009г., допълнително споразумение №5 от 24.08.2010г. и допълнително споразумение №6 от 05.03.2013г., за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.1 от ЗПБ – медно-порфирни златосъдържащи руди от находище „Елаците” – Софийска област

- с начален срок – 13 август 1999 година

- и краен срок  - 13 август 2031 година

да управлява минни отпадъци в насипища при Рудничен комплекс, „Елаците-Мед” АД, Софийска област, съоръжение за минни отпадъци категория „А” при посочените в т. 9 условия и мерки за управление на минните отпадъци.

2. Кратко описание на минните отпадъци и съоръжението, обект на ПУМО: Дейността, пораждаща минните отпадъци е добив на медно-порфирни златосъдържащи руди от находище „Елаците”.  Разстоянието от Рудничен комплекс до гр. Етрополе е 14 км.

Понастоящем минният отпадък се депонира единствено на Западно насипище. Източно насипище е с изчерпан капацитет и е предмет на рекултивация.

Насипищата (Западно и Източно насипище) се характеризират със следните технически данни:

 • Проектна площ – 2 811,5 дка (съответно 2 072 дка - Западно насипище, 739, 5 дка - Източно насипище, в т.ч. хоризонтални площадки, пътни връзки и откоси).
 • Проектен капацитет на СМО – 224 681 000 м3 (595 404 000 тона), депонирани към 01.01.2013 г. – 178 472 519 м3. Депонирани през 2013 г. – 14 597 700 м3 (38 859 110 т).
 • Описание на минния отпадък и технология на депонирането му.  Находище „Елаците” се отработва по открит начин с ясно изразена височинна и дълбочинна част на рудника, като е приета технология на поетапно отработване.

Главните рудни минерали в находище „Елаците” са халкопирит и пирит. Второстепенните са борнит, молибденит, самородно злато, магнетит, сфалерит, галенит и др. Нерудните минерали са представени главно от кварц, калиев фелдшпат, биотит, серицит, хлорит, калцит, манганокалцит, епидот, барит, флуорит и др.

         При динамична експлоатация на рудника се изземват определени количества руда и откривка, в резултат на което се оформя руднично пространство. На всяко работно стъпало фронтът на минните работи се премества хоризонтално, при което се освобождава място за разкриване и подготовка на по-долу лежащи хоризонти. Така се оформя работната зона на рудника. Работната зона се движи в дълбочина, като обхваща нови обеми руда и откривка. В процеса на експлоатация на рудника, ъгълът на работната зона изменя своите стойности, като максималните стойности са лимитирани от минималните ширини на работните площадки.

         Транспортирането на минния отпадък от рудника до насипищата се извършва с автосамосвали.

Наклонът на площадките в зоните на разтоварване на откривката е 3% по посока, противоположна на външния ръб на борда на насипа, насочен към вътрешността на съоръжението (насипището).

Изграждането на съоръжението се изразява в подравняване на площадките с широчина, достатъчна за маневриране и движение на автосамосвалите.

В съоръжението се използват две схеми на работа. Едната се характеризира с нарастването във височина на насипа с постепенно израстване (задигане) по периферията до достигане на проектната кота.

При втората схема на насипване височината на насипа нараства едновременно по цялата площ, като откривката се насипва и се подравнява на слоеве.

 • Управление на инфилтрата от насипищата. Западното насипище е разположено изцяло в дерето на р. Негърщица – десен приток. Образуваният от съоръжението инфилтрат се улавя от изградено за целта водоулавящо съоръжение (бараж) и по специално прокаран хидротунел се прехвърля към Обогатителен комплекс, където се третира и напълно неутрализира посредством заустването му в шламопровода, водещ към хвостохранилище „Бенковски 2”.

         Образуваният от Източното насипище филтрационен поток, заустван посредством т.нар. трите дерета, се насочва и третира в пречиствателно съоръжение.

3. Охарактеризиране на минния отпадък.  Съгласно доклад на „Евротест-контрол” АД за оценка на киселинно-продуциращите свойства на минния отпадък  (2010 г.), той се класифицира според чл.12, ал.4 от Наредбата за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци като „опасен отпадък”, поради съдържанието на сулфидна сяра и възможността за генериране на кисели води.

Оценката на излужването на металите, киселинните аниони и на солите във времето показва, че концентрациите на лимитираните елементи в елуата на всички композитни проби са много под нормите за депониране на опасни  отпадъци на депа за неопасни отпадъци. Считано от 2010г. насам, тестовите изпитания се провеждат на всеки три месеца, като резултатите се потвърждават.

4. План за собствен мониторинг. В съответствие с утвърдения План за собствен мониторинг на дружеството, в района на съоръжението за минни отпадъци се извършва ежемесечен мониторинг на заустваните водни потоци и повърхностните води, и четири пъти годишно -мониторинг на подземните води. Резултатите от анализите се изпращат на РИОСВ-София и съответната Басейнова дирекция.

5. Категоризиране на съоръжението за минни отпадъци. Минният отпадък не отговаря на условията по чл. 12, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Наредбата за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци, поради което същият се класифицира, съгласно чл.12 ал.4  като опасен с код 01 03 04* . В тази връзка и съоръжението за съхранение на мините отпадъци (насипища) се категоризира като „категория А”.

6. Възможни рискове за околната среда в резултат на аварии и превантивни мерки за предотвратяването им.

 • Възможни аварии, свързани с използваната механизация (напр. пропадане или пожар)  - подробно разгледани в План за предотвратяване и ликвидирани на аварии в РК „Елаците”.
 • Възможни аварии, свързани със свличане на насипищата - подробно разгледани в План за предотвратяване и ликвидирани на аварии в РК „Елаците”.
 • Възможни аварии в използваните пречиствателни съоръжения за пречистване на филтрационния поток от насипищата - подробно разгледани в План за предотвратяване и ликвидирани на аварии в РК „Елаците”.

7. Възможност за засягане на населени места и обекти.

Предвид отстоянието на Рудничния комплекс до най-близко населеното място гр. Етрополе – над 14 км, е изключено да бъдат засегнати населени места и обекти в резултат на евентуално възникнали аварии.

8. Възможност за засягане на защитени зони. Заключението на експертизите в рамките на процедурите по оценка за съвместимост и ОВОС показват следното:

- Защитена зона BG0001493 „Централен Балкан - буфер” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна – степента на въздействие върху типовете природни местообитания се определя като незначителна; в т.ч. не се нарушават миграционни коридори на едрата бозайна фауна в района и няма да се фрагментира защитената зона;

- Защитена зона BG0001043 „Етрополе-Байлово” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна отстои на 350 м от концесионните граници на дружеството и не засяга концесионната площ.

9. Разрешителното се издава при следните условия и мерки по управлението на минни отпадъци

І. Общи условия

Условие 1. Обхват.

        Условие 1.1. Експлоатацията на съоръжението трябва да бъде контролирана и поддържана в съответствие условията на настоящото разрешително.

        Условие 1.2. Нито едно от условията в разрешителното не отменя законовите задължения на притежателят му, произтичащи от други нормативни актове.

        Условие 1.3. Операторът изпълнява условията за експлоатация по отношение на съоръжението за отпадъци в настоящото разрешително, до закриване на съоръжението, съгласно нормативно установения ред.

Условие 2. Капацитет на съоръжението.

        Условие 2.1. Съоръжението да се изгражда, експлоатира и закрива съгласно цялостен работен проект и годишен работен проект, изготвен съгласно чл. 22и, ал. 1 и ал. 3 от ЗПБ.

         Условие 2.2. Да не се превишава капацитета на съоръжението, предвиден в проектите по т. 2.1.

Условие 3. Управление на околната среда.

        Условие 3.1. Структура и отговорности.

        Условие 3.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да определи лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

        Условие 3.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да изготви списъци с лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Списъците да се актуализират при всяка промяна на лицата или отговорностите.

        Условие 3.2. Обучение.

        Условие 3.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да определя ежегодно потребностите от обучение на персонала и да изготвя годишни програми за обучение, които се актуализират в зависимост от нуждите за обучение на персонала.

        Условие 3.3. Обмен на информация.

        Условие 3.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да поддържа актуална информация за съоръжението относно отговорните лица за изпълнения на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. Информацията да бъде достъпна за всички служители.

        Условие 3.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да поддържа актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начин за контакт (включително за спешни случаи).

         Условие 3.4. Документиране.

        Условие 3.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да осигури актуален списък с нормативни актове, отнасящи се към експлоатацията на съоръжението.

        Условие 3.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да осигури списък и документиране на всички необходими инструкции, изисквани от разрешителното и тяхното съхранение на достъпно до всички служители място, както и списък на лицата отговорни за тяхното изпълнение.

       Условие 3.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да осигури списък на кого от персонала (отговорните лица), какъв документ е предоставен.

       Условие 3.5. Управление на документите.

       Условие 3.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за актуализация на документите, изисквани с настоящето разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, както и за изземване на невалидната документация.

        Условие 3.6. Оперативно управление.

        Условие 3.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да изготвя инструкциите за експлоатация и поддръжка на съоръжението, изисквани в разрешителното. Инструкциите да се съхраняват в писмен вид и да се представят на компетентния орган при поискване.

        Условие 3.7. Проверка и коригиращи действия

        Условие 3.7.1. Притежателят на настоящото разрешително да изготви и прилага система за собствен мониторинг и наблюдение на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в разрешителното и одобрения ПУМО.

        Условие 3.7.2. Притежателят на настоящото разрешително да извършва проверка на съответствието на контролно-измервателната апаратура (КИА), с която се извършват измерванията, предвидени при вътрешния мониторинг.

        Условие 3.7.3. Притежателят на настоящото разрешително да извършва периодична проверка на резултатите от собствения мониторинг, предписания от съответните контролни органи и да предприема съответните коригиращи действия.

        Условие 3.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации.

        Условие 3.8.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага авариен план, съгласуван с ОУ „ПБЗН”, кмета на гр. Етрополе и други компетентни обществени органи и при необходимост да се актуализира след всяка авария в това число и след наводнения, земетресения или други заплахи. Аварийните ситуации да се документират.

        Условие 3.8.2. Преди изготвянето на план за действие при авария, притежателят на настоящото разрешително да определи възможни начини на действие за всяка от определените вече аварийни ситуации и да се избере този, който осигурява най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. За всяка аварийна ситуация да се документира избраният начин на действие, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията.

        Условие 3.8.3. Притежателят на настоящото разрешително да предвиди в аварийния план и прилага правила за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на аварийния план и периодично обновяване на готовността му за действие.

        Условие 3.8.4. Притежателят на настоящото разрешително да предвиди в аварийния план и прилага правила за периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на аварийния план.

        Условие 3.8.5. Притежателят на настоящото разрешително да предвиди в аварийния план и прилага правила за избор на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията.

        Условие 3.8.6. Притежателят на настоящото разрешително да предвиди в аварийния план и прилага правила за определяне на причините довели до аварията и предприемане на коригиращи действия.

        Условие 3.8.7. Притежателят на настоящото разрешително да предвиди в аварийния план и прилага правила за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварията.

        Условие 3.8.8. Притежателят на настоящото разрешително да предвиди в аварийния план и прилага правила за определяне на необходимите средства за лична защита, редовна проверка и поддръжка на възможността им да изпълняват защитните си функции, както и безпрепятствен достъп до местата за съхранението им.

        Условие 3.8.9. Притежателят на настоящото разрешително да предвиди в аварийния план и прилага правила за определяне на средствата за противодействие на възможни аварии (например пожарогасители, адсорбенти за разливи, предвидена техника за изпълнението им и др.), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност.

         Условие 3.8.10. Притежателят на настоящото разрешително да предвиди в аварийния план и прилага правила за изготвяне и редовна актуализация на списъка на персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в аварийния план.

         Условие 3.8.11. Притежателят на настоящото разрешително да предвиди в аварийния план и прилага правила за изготвяне и редовна актуализация на списъка с телефонните номера или други детайли по оповестяването, предвидени в аварийния план.

         Условие 3.9. Записи.

        Условие 3.9.1. Притежателят на настоящото разрешително да изгради и поддържа необходимата контролно-измервателна система на обекта, да документира и съхранява данните от наблюдението на контролно емисионните и технически показатели и резултатите от оценка на съответствието им с изискванията в условията на разрешителното.

        Условие 3.9.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява данните за причините на установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

        Условие 3.9.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.

        Условие 3.9.4. Притежателят на настоящото разрешително да изготви и съхранява списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното и съхраняване на тези документи.

        Условие 3.10. Докладване.

        Условие 3.10.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва ежегодно до 31 март пред министъра на икономиката и енергетиката изпълнението на Плана за управление на минните отпадъци включително количеството и състава на депонираните отпадъци и за резултатите и изводите от проведения собствен мониторинг (чл. 22в, ал. 4 от ЗПБ), в т. ч. структура и състав на депонираните отпадъци, състояние на съоръжението: площ заета от отпадъците, обем и състав на отпадъците, технология на депониране и свободен капацитет на съоръжението към 01.01 на предходната година.

        Условие 3.10.2. Притежателят на настоящото разрешително да представя допълнителна информация относно изпълнението на условията в разрешителното, при поискване от компетентния орган.

Условие 4. Тълкуване.

        Условие 4.1. В срок до 1 месец от датата на влизане в сила на настоящото разрешително, „Елаците-Мед” АД е длъжно да актуализира, а при необходимост и да изготви всички необходими документи във връзка с условията по настоящото разрешително.

Условие 5. Уведомяване.

        Условие 5.1. Притежателят на настоящото разрешително да уведомява министъра на икономиката и енергетиката, областния управител, кметовете на засегнатите общини, МОСВ (РИОСВ) и териториалните звена на ГД „ПБЗН” към МВР, при аварийни или други замърсявания, когато са нарушени установените с нормативен акт или с настоящето разрешително норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда.

        Условие 5.2. По време на експлоатацията, закриването и в периода след закриването, операторът уведомява министъра на околната среда и водите и министъра на икономиката и енергетиката незабавно, както и писмено, но не по-късно от 48 часа за настъпили събития, застрашаващи стабилността на съоръжението за минни отпадъци и/или човешкото здраве или околната среда.

        Условие 5.3. Притежателят на настоящото разрешително да информира министъра на икономиката и енергетиката за всяка планирана промяна в работата на съоръжението и да представя за съгласуване всяка актуализация на проектите, посочени в условие 2.

Условие 6. Изисквания към техническата поддръжка на съоръжението.

        Условие 6.1. Техническата поддръжка на СМО да се извършва, съгласно годишния работен проект за експлоатация на съоръжението.

Условие 7. Отпадъци.

         Условие 7.1. Да се прави периодично охарактеризиране на депонирания минен отпадък от акредитирана лаборатория, с цел установяване на съответствието с видовете отпадъци, предмет на настоящето разрешително, посочени в точка 3.

         Условие 7.2. Резултатите от охарактеризирането по условие 7.1 да се съхраняват минимум 5 години в „Елаците-Мед” АД и да се предоставят при поискване от компетентните органи.

Условие 8. Емисии в атмосферата.

         Условие 8.1. Вредни емисии в атмосферата.

         Условие 8.2. Притежателят на настоящото разрешително да извършва всички дейности по експлоатация на съоръжението по начин, недопускащ разпространението на вредни емисии в атмосферата, в това число на прахови емисии, на миризми и др. извън границите на съоръжението и прилежащите му територии.

         Условие 8.3. При установяване на нива на прахови частици в атмосферния въздух над установените такива и на неприятни миризми, притежателят на настоящото разрешително да предприема незабавни действия за идентифициране на причините за появата им и мерки за ограничаването им.

Условие 9. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух.

         Условие 9.1. Емисиите на вредни вещества от съоръжението не трябва да водят до нарушаване на нормите за вредни вещества в атмосферния въздух и другите действащи норми за качеството на въздуха.

         Условие 9.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от изпълнение на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите по управление на отпадъците.

         Условие 9.3. Притежателят на настоящото разрешително е длъжен да съхранява всички документи и при поискване от контролния орган е длъжен да ги предостави.

         Условие 9.4. Да докладва при превишаване на емисиите и опасност за ОС и хората по реда, посочен в условие 5.2.

Условие 10. Емисии на отпадъчни води.

         Условие 10.1. За всяко пречиствателно съоръжение притежателят на настоящото разрешително да определи:

 • контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа);
 • оптималните стойности за всеки от контролираните параметри;
 • честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри;
 • вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри;
 • необходимите резервни части за обезпечаване работата на съоръжението, които е необходимо да бъдат поддържани в наличност на площадката.

          Условие 10.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от мониторинга на основните параметри за всяко пречиствателно съоръжение.

         Условие 10.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да ги предостави при проверка на контролните органи.

          Условие 10.3. Заустване.

         Условие 10.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да спазва условията за заустване на отпадъчни води, издадени от съответните компетентни органи.

Условие 11. Шум.

         Условие 11.1. Да се следят нивата на шум и да се набелязват конкретни мерки за намаляване на шума при превишаване на допустимите норми.

         Условие 11.2. Резултатите от периодичните наблюдения да се документират и при поискване да се предоставят на съответните контролни органи.

Условие 12. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.

         Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на подземните води в района и представя резултатите при поискване от компетентните органи.         

        Условие 12.1. На притежателят на настоящото разрешително не се разрешава нерегламентирано отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземните води.

         Условие 12.2. Да документира резултатите от мониторинга и да ги включва в отчета за изпълнението ПУМО.

         Условие 12.3. Притежателят на настоящото разрешително да извършва периодични проверки за наличие на течове от тръбопроводи за установяване на причините и отстраняването им.

10. Финансово обезпечение

Притежателят на настоящото разрешително предоставя финансово обезпечение съгласно изискванията на чл.22з от ЗПБ, в срок до 1 месец след издаване на разрешителното. Финансовото обезпечение се предоставя по време на срока на концесията, под формата на предвидените в ЗПБ способи, в това число:

- Безусловни и неотменяеми едногодишни банкови гаранции, издадени в полза на Министерство на икономиката и енергетиката, които подлежат на преиздаване или продължаване за нов едногодишен срок до 14 дни преди изтичане на срока на валидност и/или

- Доверителна сметка, по която се депозират парични средства за едногодишни периоди и/или

- Други способи, предложени от оператора и предвидени в ЗПБ.

За първата година, „Елаците-Мед” АД предоставя безусловни и неотменяеми едногодишни банкови гаранции, издадени в полза на Министерство на икономиката и енергетиката, обезпечаващи пълния размер на средствата, необходими за изпълнение на задълженията на оператора по разрешителното и на средствата, предвидени в плана за управление на минните отпадъци, възлизащи на обща стойност 4 311 260.00 лева /четири милиона триста и единадесет хиляди двеста и шестдесет лева/. Тази стойност включва обезпечаване на средствата, необходими за изпълнение на задълженията на оператора по рекултивация на съоръжението (Източно насипище и Западно насипище) и поддържане на системата за мониторинг, в т.ч. на средствата за прилагане на мерките, необходими за опазване на здравето на човека и околната среда от ефектите на евентуално настъпили аварийни ситуации, както и за възстановяването на околната среда в тези случаи.

За всяка следваща година по време на срока на концесията, „Елаците Мед” АД предлага и предоставя финансово обезпечение в една от гореизброените форми или комбинация от тях, размерът на което е равен на 100% от актуалния размер на средствата, необходими за изпълнение на задълженията на оператора по разрешителното и на средствата, предвидени в плана за управление на минните отпадъци. Размерът на обезпечението се намалява със стойността на изпълнените задължения, през предходната година. Намаляване на средствата по обезпечението се доказва пред МИЕ с изпълнение на дейностите по проектите за рекултивиране на насипищата в участъците с достигнати крайните им технически параметри. 

11. Заключителна част .  

&1. Настоящото разрешително се преразглежда на всеки пет години или когато:

 1. са настъпили значителни промени в експлоатацията на СМО, засягащи неговата конструкция, в качествения състав или в количествата на минните отпадъци;
 2. са настъпили промени в плана за управление;
 3. резултатите от проверките на министъра на икономиката и енергетиката налагат това;
 4. резултатите от мониторинга налагат това;
 5. при наличие на възможност за прилагане на по-добри налични техники;
 6. при преразглеждане на разрешителното министърът на икономиката и енергетиката преценява необходимостта от изменение на условията в разрешителното или от актуализирането им.

&2. Неразделна част от разрешителното са:

 1. План за управление на минните отпадъци за насипища на Рудничен комплекс „Елаците”, одобрен от министъра на икономиката и енергетиката с писмо изх.№Е-26-Е-271/16.09.2011 г. .

&3. Разрешителното да се публикува на Internet страницата на Министерството на икономиката и енергетиката и оповести чрез средствата за масово осведомяване в 14-дневен срок от издаването му.

&4. Настоящото разрешително подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от оповестяването по &3.

 

ДРАГОМИР СТОЙНЕВ

Министър на икономиката и енергетиката

отпечатай тази страница