Решение № 771 от 26.10.2020 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства –варовици, от находище “Върбешница“, област Враца и за отправяне на предложение до концесионера

 

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

 

Р Е Ш Е Н И Е   771

от   26 октомври     2020 година

 

ЗА даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Върбешница“, област Враца, и за отправяне на предложение до концесионера за изменение и допълнение на концесионния договор

 На основание чл. 6, ал. 3 и чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, Решение № 210 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 34 от 2000 г.), Решение № 479 на Министерския съвет от 2018 г., § 86, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 79 от 2020 г.), чл. 44 от Договора за предоставяне на концесия за подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици, чрез добив от находище „Върбешница“, област Враца, сключен на 18 май 2000 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от заместник министър-председателя и министър на икономиката, и „Монолит“ АД - гр. Монтана, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 12 март 2007 г. и с Допълнително споразумение № 2 от 16 декември 2019 г., и мотивиран доклад на министъра на енергетиката

 

 

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

 

  1. Разрешава на „Стоун Лайн М и М“ ООД - гр. Пловдив, да прехвърли на „Стоун трейдинг къмпани“ ЕООД - гр. София, изцяло правата и задълженията по предоставената концесия за добив на подземни богатства - скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Върбешница“, област Враца, без да се изменят условията на предоставената концесия.
  2. В допълнителното споразумение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставената концесия да бъдат включени задължения за „Стоун трейдинг къмпани“ ЕООД - гр. София, за:

2.1. Плащане на дължим остатък от концесионното плащане за четвъртото тримесечие на 2019 г., за първото и второто тримесечие на 2020 г., на дължимия данък върху добавената стойност (ДДС), на дължими лихви и неустойки, изчислени към датата на плащане, в срок до един месец от датата на подписването на допълнителното споразумение.

2.2. Предоставяне на безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, за 2020 г., в срок до
10 дни от датата на подписването на допълнителното споразумение.

2.3. Предоставяне на цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи, в срок до шест месеца от датата на подписването на допълнителното споразумение.

2.4. Сключване на договор за доверителна банкова сметка със специално предназначение за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи, в срок до един месец от датата на съгласуването на проекта по т. 2.3.

 

2.5. Внасяне на сума, представляваща 3/16 части от размера на средствата за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, определени в съгласувания проект по т. 2.3, в срок до един месец от датата на сключването на договора по т. 2.4.

2.6. Предоставяне на финансово-икономическа обосновка, разработена в съответствие с измененията и допълненията на Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, направени с Постановление № 128 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 46 от 2007 г.), в срок до шест месеца от датата на подписването на допълнителното споразумение.

  1. За предоставената концесия за добив концесионерът заплаща на концедента по ред, определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се дължи ДДС, както следва:

3.1. Парични концесионни плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като срокът на плащане е 30-о число на месеца, следващ отчетния период.

3.2. Отчетните периоди се определят от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на концесията.

3.3. Размерът на всяко плащане се определя конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 4 на сто (за скалнооблицовъчни материали) и 7 на сто (за трошените фракции) от базата за изчисляване на концесионното плащане се умножи по добитото количество подземно богатство за съответния отчетен период, съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).

 

3.4. Концесионното плащане за единица добито подземно богатство по т. 3.3 не може да бъде по-ниско от съответните стойности, получени съгласно чл. 1, ал. 3, т. 2, буква „а" – варовици за скалнооблицовъчни материали, и съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а" – варовици за трошени фракции, и ал. 4 от Методиката - приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата, и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от
19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика и последващите му изменения.

3.5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде по-нисък от сумата, определена на базата на 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 1140 куб. м/шестмесечие добити варовици, и предвидените стойности за единица добито подземно богатство по т. 3.4, както следва:

3.5.1. 570 куб. м/шестмесечие добити варовици за скалнообли­цовъчни материали, и

3.5.2. 570 куб. м/шестмесечие (1345 тона) добити варовици за трошени фракции, но не по-малко от левовата равностойност на
13 110 щ. д. годишно.

3.6. Размерът на концесионното плащане по т. 3.3 и минималният размер на концесионното плащане по т. 3.4 и 3.5 се променят с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за тяхното определяне.

3.7. Министърът на енергетиката превежда на основание
чл. 61, ал. 5 от ЗПБ по бюджета на община Мездра част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто, без ДДС.

3.8. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за техническа ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условие че не се извършва добив на подземни богатства, при условия и по ред, определени в концесионния договор.

  1. Предлага на концесионера с допълнителното споразумение по т. 2 да се изменят или допълнят клаузите на концесионния договор относно правата и задълженията по концесията, отговорността на концесионера при неизпълнение на договорни задължения и контрола по изпълнение на концесионния договор, в съответствие с действащата нормативна уредба.
  2. Оправомощава министъра на енергетиката:

5.1. Да сключи със страните по т. 1 допълнително споразумение към концесионния договор в едномесечен срок от уведомяването за това решение. Допълнителното споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

5.2. Да предприеме действия за едностранно прекратяване на договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Върбешница“, област Враца, при неизпълнение на което и да е от задълженията по т. 2 от това решение, без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие, както и да предяви дължимите суми по съдебен ред.

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

отпечатай тази страница