Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Решение № 769 от 26.10.2020 г. приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на договор за предоставяне на концесия за ползване на подземни богатства - варовици, в част от находище “Юрт дере“, област Хасково

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

 

Р Е Ш Е Н И Е   769

от    26 октомври     2020 година

 

ЗА приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на Договор за предоставяне на концесия за ползване на подземни богатства – варовици, в част от находище „Юрт - дере“, област Хасково, сключен на 23 февруари 2000 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и „Вулкан” АД - гр. Димитровград

 

На основание чл. 36, ал. 2 от Закона за подземните богатства, Решение № 49 на Министерския съвет от 4 февруари 2000 г. за предоставяне на концесия за ползване на подземни богатства – варовици, в част от находище „Юрт - дере“, област Хасково, изменено и допълнено с Решение № 804 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 106 от 2007 г.), и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

  1. Приема отправено от концесионера предложение за изменение на Договор за предоставяне на концесия за ползване на подземни богатства – варовици, в част от находище „Юрт - дере“, област Хасково, сключен на 23 февруари 2000 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и „Вулкан” АД - гр. Димитровград, чрез:

1.1. Продължаване на определения с Решение № 49 на Министерския съвет от 4 февруари 2000 г. (ДВ, бр. 12 от 2000 г.) срок с 15 години считано от 3 февруари 2019 г.

1.2. Промяна на наименованието на находището на подземни богатства – строителни материали – варовици от „Юрт - дере” на „Юрт дере”, участък „Вулкан“, описано в Акт за изключителна държавна собственост № 1365 от 1 ноември 2013 г., утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

  1. Срокът на концесията се продължава при условията на Договорa за предоставяне на концесия за ползване на подземни богатства – варовици, в част от находище „Юрт - дере“, област Хасково, сключен на 23 февруари 2000 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и „Вулкан” АД - гр. Димитровград, и на това решение.
  2. В допълнителното споразумение за изменение и допълнение на концесионния договор да бъдат включени задължения на концесионера за:

3.1. Разработване на актуализиран цялостен работен проект за добив и първична преработка, за срока на продължението на концесионния договор.

3.2. Разработване на актуализиран цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, за срока на продължението на концесионния договор.

3.3. Предоставяне на безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишната вноска от обезпечението по чл. 15, ал. 1, т. 2 от договора, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията. Банковата гаранция е в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС.

3.4. Ежегодно отчисляване за срока на продължението на концесионния договор до 31 януари в откритата специална банкова сметка на сума, представляваща 1/15 част от разликата между стойността на паричните средства за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, определени в актуализирания цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, и сумата по сметката, набрана за изтеклия срок на концесията.

3.5. За срока на продължение на предоставената концесия концесионерът заплаща на концедента по ред, определен в допълнителното споразумение към концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се дължи ДДС, както следва:

3.5.1. размерът на всяко плащане се определя конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7 на сто от базата за изчисляване на концесионното плащане се умножи по добитото количество подземно богатство за съответния отчетен период, съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и
ал. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства (ЗПБ), приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп.,
бр. 46 от 2007 г.);

3.5.2. концесионното плащане по т. 3.5.1 за единица добито подземно богатство не може да бъде по-ниско от стойността, получена съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „a” – варовици, и ал. 4 от Методиката - приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата, и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика и последващите му изменения;

3.5.3. минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде по-нисък от сумата, определена на базата на 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 7500 тона/шестмесечие добити варовици, и предвидените стойности за единица добито подземно богатство съгласно т. 3.5.2;

3.5.4. размерът на концесионното плащане по т. 3.5.1 и на минималния размер на концесионното плащане по т. 3.5.2 и 3.5.3 се променят с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за тяхното определяне;

3.5.5. министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 3 от ЗПБ превежда по бюджета на община Димитровград част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто, без ДДС.

  1. Оправомощава министъра на енергетиката да уведоми концесионера за решението и да сключи Допълнителното споразумение с „Вулкан цимент” АД - гр. Димитровград, в едномесечен срок от уведомяването.

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

 

отпечатай тази страница