Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Решение № 744 от 20.10.2020 г. приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали–варовици, от находище “Дръмски връх“, общ. Драгоман, Софийска обл.

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

 Р Е Ш Е Н И Е  744

от     20 октомври     2020 година

 

ЗА приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, от находище „дръмски връх“, община драгоман, софийска област, сключен на 23 ноември 2007 г. между министерския съвет на република българия, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и плена българия“ еоод - гр. софия

 

На основание чл. 36, ал. 2 и 4 от Закона за подземните богатства, Решение № 663 на Министерския съвет от 16 октомври 2007 г. (ДВ, бр. 85 от 2007 г.) за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Дръмски връх“, община Драгоман, Софийска област, на „ПЛЕНА България“ ЕООД - гр. София, чл. 3, ал. 2 от концесионния договор и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

  1. Приема отправено от концесионера предложение за изменение на договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, от находище „Дръмски връх“, община Драгоман, Софийска област, сключен на
    23 ноември 2007 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и „ПЛЕНА България“ ЕООД - гр. София, чрез продължаване на определения с Решение № 663 на Министерския съвет от 16 октомври 2007 г. (ДВ, бр. 85 от 2007 г.) срок с 15 години считано от
    15 март 2024 г.
  2. Срокът на концесията се продължава при условията на договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, от находище „Дръмски връх“, община Драгоман, Софийска област, сключен на 23 ноември 2007 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и „ПЛЕНА България“ ЕООД - гр. София, и на това решение.
  3. В допълнителното споразумение за изменение и допълнение на концесионния договор да бъдат включени задължения на концесионера за:

3.1. Разработване на актуализиран цялостен работен проект за добив и първична преработка за срока на продължението на концесионния договор.

3.2. Разработване на актуализиран цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за срока на продължението на концесионния договор.

3.3. Предоставяне на безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението по чл. 16, ал. 1, т. 2 от договора, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на парични задължения, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията.

3.4. За всяка следваща година от срока на продължението на концесионния договор банковата гаранция по т. 3.3 е в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС.

3.5. Ежегодно отчисляване за срока на продължението на концесионния договор в откритата специална банкова сметка на сума, представляваща 1/15 част от разликата  между стойността на паричните средства за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, определени в актуализирания цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи и сумата по сметката, набрана за изтеклия срок на концесията.

  1. За срока на продължение на предоставената концесия минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде по-нисък от сумата, определена на база 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 51 870 тона/шестмесечие добити варовици, и предвидените стойности за единица добито подземно богатство.
  2. Оправомощава министъра на енергетиката да уведоми концесионера за решението и да сключи допълнително споразумение с „ПЛЕНА България“ ООД - гр. София, в едномесечен срок от уведомяването.

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

 
отпечатай тази страница