Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Решение № 715 от 08.10.2020 г. приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали – мрамори, от находище “Гергьовица“, община Пещера

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

 

Р Е Ш Е Н И Е   715

от    8 октомври      2020 година

 

ЗА приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на Договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали – мрамори, от находище „Гергьовица“, община Пещера, област Пазарджик, сключен на 1 ноември 2004 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и „Пътища“ АД - гр. Пазарджик, изменен и допълнен с Анекс № 1 от 29 декември 2004 г. и с Допълнително споразумение № 2 от 15 февруари 2008 г.

 

 На основание чл. 36, ал. 2 и 4 от Закона за подземните богатства, Решение № 726 на Министерския съвет от 9 септември 2004 г. (ДВ, бр. 86 от 2004 г.) за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – мрамори, от находище „Гергьовица“, община Пещера, област Пазарджик, на „Пътища“ АД - гр. Пазарджик, изменено с Решение № 804 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 106 от 2007 г.), чл. 3, ал. 2 и чл. 55 от концесионния договор и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

  1. Приема отправено от концесионера предложение за изменение на Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – мрамори, от находище „Гергьовица“, община Пещера, област Пазарджик, сключен на 1 ноември 2004 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и „Пътища“ АД - гр. Пазарджик, изменен и допълнен с Анекс № 1 от 29 декември 2004 г. и с Допълнително споразумение № 2 от 15 февруари 2008 г., чрез продължаване на определения с Решение № 726 на Министерския съвет от 9 септември 2004 г. (ДВ, бр. 86 от
    2004 г.) срок с 15 години считано от 28 декември 2021 г.
  2. Срокът на концесията се продължава при условията на Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – мрамори, от находище „Гергьовица“, община Пещера, област Пазарджик, сключен на 1 ноември 2004 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и „Пътища“ АД - гр. Пазарджик, изменен и допълнен с Анекс № 1 от 29 декември 2004 г. и с Допълнително споразумение № 2 от 15 февруари 2008 г., и на това решение.
  3. В Допълнителното споразумение за изменение и допълнение на концесионния договор да бъдат включени задължения на концесионера за:

3.1. Разработване на актуализиран цялостен работен проект за добив и първична преработка за срока на продължението на концесионния договор.

3.2. Разработване на актуализиран цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за срока на продължението на концесионния договор.

3.3. Предоставяне на безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението по чл. 16, ал. 1, т. 2 от договора, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на парични задължения, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията.

3.4. За всяка следваща година от срока на продължението на концесионния договор банковата гаранция по т. 3.3 е в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС.

3.5. Ежегодно отчисляване за срока на продължението на концесионния договор в откритата специална банкова сметка на сума, представляваща 1/15 част от разликата  между стойността на паричните средства за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, определени в актуализирания цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, и сумата по сметката, набрана за изтеклия срок на концесията.

  1. За срока на продължение на предоставената концесия минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде по-нисък от сумата, определена на базата на 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 24 300 тона/ шестмесечие добити мрамори, и предвидените стойности за единица добито подземно богатство.
  2. Оправомощава министъра на енергетиката да уведоми концесионера за решението и да сключи Допълнително споразумение с „Пътища“ АД - гр. Пазарджик, в едномесечен срок от уведомяването.

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

отпечатай тази страница