Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Решение № 701 от 01.10.2020 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – андезити, от находище "Змиярника", община Хасково

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  701

от 1 октомври 2020 година

ЗА даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – андезити, от находище „Змиярника“, община Хасково, област Хасково, и за отправяне на предложение до концесионера за изменение и допълнение на концесионния договор

 

На основание чл. 6, ал. 3 и чл. 25, ал. 2 от Закона за подземните богатства, Решение № 781 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 108 от 2008 г.), чл. 56 от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали – андезити, от находище „Змиярника“, разположено в землището на село Гарваново, община Хасково, област Хасково, сключен на 17 март 2009 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и „Пътстрой - 97“ АД – гр. Хасково, и мотивиран доклад на министъра на енергетиката

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

  1. Разрешава на „Пътстрой - 97“ АД - гр. Хасково, да прехвърли на „АБ“ АД - гр. Хасково, изцяло правата и задълженията по предоставената концесия за добив на подземни богатства - строителни материали – андезити, от находище „Змиярника“, община Хасково, област Хасково, без да се изменят условията на предоставената концесия.
  2. В допълнителното споразумение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставената концесия да бъдат включени задължения за „АБ“ АД - гр. Хасково, за:

2.1. Предоставяне на безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, за 2020 г., в срок до
10 дни от датата на подписване на допълнителното споразумение.

2.2. Сключване на договор за доверителна банкова сметка със специално предназначение за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с опазване и възстановяване на околната среда и рекултивацията на нарушените от дейността по концесията терени, в срок до 30 дни от датата на подписване на споразумението.

2.3. Внасяне в сметката по т. 2.2 на дължимите до датата
на подписване на допълнителното споразумение суми в размер
35 091, 84 лв., представляващи 12/25 части от общия размер на необходимите парични средства, определени в проекта за рекултивация на концесионната площ, внесени от „Пътстрой - 97“ АД - гр. Хасково, по откритата от него доверителна банкова сметка.

  1. Предлага на концесионера с допълнителното споразумение по т. 2 да се изменят и допълнят клаузите на концесионния договор, уреждащи отношенията, свързани с предоставянето на банкова гаранция за всяка година от срока на концесията, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, и условията за осъществяване на концесията.
  2. Оправомощава министъра на енергетиката да сключи със страните по т. 1 допълнително споразумение към концесионния договор в едномесечен срок от уведомяването за това решение. Допълнителното споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

 

 

 

 

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Томислав Дончев

 

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Росен Кожухаров

отпечатай тази страница