Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

РЕШЕНИЕ № 66/от 02.02.2018 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на кафяви въглища, от находище "Ораново", област Благоевград, от "Балкан МК" ЕООД, гр. Перник на "Пирин БМК" ЕООД

РЕШЕНИЕ 66

от 2 февруари 2018 година

за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства – твърди горива – кафяви въглища, от находище "Ораново", община Симитли, област Благоевград, съгласно сключен на 7 февруари 2005 г. договор между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, и "Балкан МК" ЕООД - гр. Перник, изменен с анекс № 1 от 22 януари 2009 г.

На основание чл. 6, ал. 3 и чл. 25, ал. 2 от Закона за подземните богатства, Решение № 217 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 43 от 2002 г.), изменено с Решение № 601 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 68 от 2004 г.), Решение № 807 на Министерския съвет от 2008 г. и мотивиран доклад на министъра на енергетиката

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

1. Разрешава на "Пирин Ораново" ЕООД - гр. Перник, да прехвърли на "Пирин БМК" ЕООД - гр. Перник, изцяло правата и задълженията по предоставената концесия за добив на подземни богатства – твърди горива – кафяви въглища, от находище "Ораново", община Симитли, област Благоевград, съгласно сключен на 7 февруари 2005 г. договор между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, и "Балкан МК" ЕООД - гр. Перник, изменен с анекс № 1 от 22 януари 2009 г.

2. В допълнителното споразумение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставената концесия да бъдат включени задължения за "Пирин БМК" ЕООД - гр. Перник, за:

2.1. представяне на безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция за всяка година от срока на концесията, която да гарантира изпълнението на всички задължения на концесионера по концесионния договор и на условията за осъществяване на концесията, в размер 100 на сто от концесионното плащане за предходната година с начислен данък върху добавената стойност (ДДС) - в срок до 7 дни от датата на подписване на допълнителното споразумение.

2.2. сключване на договор за доверителна банкова сметка със специално предназначение ("Фонд за напускане") за обезпечаване изпълнението на задълженията по окончателно напускане - в срок до 30 дни от датата на подписване на допълнителното споразумение.

2.3. внасяне по сметката по т. 2.2 на сума в размер 74 212,79 лв., представляваща дължимите от "Пирин Ораново" ЕООД - гр. Перник, суми във "Фонд за напускане" - в срок до 30 дни от датата на сключване на договора по т. 2.2.

3. Оправомощава министъра на енергетиката:

3.1. да сключи със страните по т. 1 допълнително споразумение към концесионния договор за прехвърляне на правата и задълженията по предоставената концесия в едномесечен срок от уведомяването за това решение. Допълнителното споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

3.2. да предприеме действия за едностранно прекратяване на договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – твърди горива – кафяви въглища, от находище "Ораново", община Симитли, област Благоевград, при неизпълнение на което и да е от задълженията по т. 2 от това решение, без да се дължат каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки на концесионера, включително за неспазено предизвестие.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/ Веселин Даков

отпечатай тази страница