Решение № 342 от 14.04.2021 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от ЗПБ – скалнооблицовъчни материали – амфиболови гнайси, от находище “Беслен“, община Хаджидимово, област Благоевград на “Илинда“ ЕООД

отпечатай тази страница