Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 598 от 18.03.2024 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Алямски рид-Леваково", обл. Благоевград

РАЗРЕШЕНИЕ № 598 от 18 март 2024 г. 

за проучване на скалнооблицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Алямски рид-Леваково", разположена в землището на с. Долно Дряново, общ. Гърмен, обл. Благоевград.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с , чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства (ред. ДВ, бр. 98 от 2018 г.), § 88 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн. ДВ, бр. 79 от 2020 г.) и протоколно решение по т. 15 от Протокол № 7 от заседанието на Министерския съвет на 14.02.2024 г. 

РАЗРЕШАВАМ: 

На "Амийра-ДД" ЕООД, с. Долно Дряново, титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 101769725, със седалище и адрес на управление – област Благоевград, община Гърмен, село Долно Дряново да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Алямски рид-Леваково", разположена в землището на с. Долно Дряново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 2 (две) години.
  2. Размерът на площта е 0,15 (нула цяло и петнадесет стотни) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Алямски рид-Леваково"

Координатна система БГС 2005, зона 35 

Х [m]

Y [m]

Контур 1

1

4607618.08

242700.62

2

4607392.34

242790.71

3

4607347.41

242849.17

4

4607309.93

242944.93

5

4607177.29

243139.98

6

4607062.03

243180.99

7

4606995.94

243095.22

8

4606977.54

243039.15

9

4607009.51

242971.54

10

4607029.66

242858.43

11

4607129.14

242767.99

12

4607227.55

242833.82

13

4607288.81

242801.97

14

4607331.80

242660.23

Контур 2

1

4607001.20

242626.33

2

4607056.21

242724.56

3

4606980.27

242851.82

4

4606962.46

242858.64

5

4606805.08

242651.15

6

4606807.84

242597.55

7

4606789.56

242561.26

8

4606854.38

242560.61

9

4606857.08

242626.55

10

4606870.89

242641.20

11

4606900.26

242642.36

12

4606928.84

242625.09

13

4606907.25

242673.32

14

4606888.13

242671.15

15

4606870.33

242702.25

16

4606878.50

242710.72

17

4606936.60

242737.49

отпечатай тази страница