Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 596 от 24.01.2024 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Хоризонт", област Враца

РАЗРЕШЕНИЕ № 596 от 24.01.2024 г. 

за проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Хоризонт", разположена в землището на село Горна Кремена, община Мездра, област Враца.

На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства (ред. ДВ, бр.98 от 2018 г.), § 88 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 79 от 2020 г.) и протоколно решение по т. 23 от Протокол № 59 от заседанието на Министерския съвет на 28 декември 2023 г.  

РАЗРЕШАВАМ: 

На "Арете Строй" ЕООД - титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 200360121, със седалище и адрес на управление – гр. София, район Витоша, п.к. 1434, ж.к. Симеоново, ул. "Дядо Йоцо" № 3 А да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Хоризонт", разположена в землището на село Горна Кремена, община Мездра, област Враца, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 2 (две) години.
  2. Размерът на площта е 0,897 (нула цяло и осем стотин деветдесет и седем хилядни) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейностите по проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Хоризонт"

Координатна система БГС 2005, зона 35 

Х [m]

Y [m]

1

4789827

234209

2

4789815

234369

3

4789631

234426

4

4789330

234424

5

4788870

234271

6

4788613

233651

7

4788693

233376

8

4788660

233143

9

4788745

233079

10

4788921

233141

11

4789442

233560

12

4789449

234022

отпечатай тази страница