Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 592 от 19.01.2024 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Градешки баир", област Сливен

РАЗРЕШЕНИЕ № 592 от 19.01.2024 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Градешки баир", разположена в землището на село Катунище, община Котел, област Сливен. На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства (ред., ДВ, бр. 98 от 2018 г.), § 63 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.), § 88 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 79 от 2020 г.) и Протоколно решение по т. 31 от Протокол № 57 от заседанието на Министерския съвет на 13 декември 2023 г., 

РАЗРЕШАВАМ:

         На ЕТ "ДИМИТЪР БОЖЕРИКОВ-92", гр. Стара Загора – титуляр на разрешението, вписан в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 040740713 със седалище и адрес на управление – област Стара Загора, гр. Стара Загора – 6000, ул. "Генерал Скобелев" №32, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Градешки баир", разположена в землището на с. Катунище, община Котел, област Сливен, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е две години.
  2. Размерът на площта е 1,64 (едно цяло, шестдесет и четири стотни) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейностите по проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

 

Приложение към т. 3 

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Градешки баир" 

Координатна система БГС 2005, зона 35 

Х [m]

Y [m]

1

4741068,0

458059,7

2

4741055,7

459759,0

3

4740555,9

459755,4

4

4740552,3

460255,2

5

4740052,5

460251,6

6

4740061,3

459045,1

7

4740161,8

459061,0

8

4740414,2

458978,9

9

4740468,7

458735,6

10

4740547,9

458550,2

11

4740365,6

458291,5

12

4740191,1

458154,4

13

4740069,1

458418,9

14

4740068,4

458052,5

 

отпечатай тази страница