Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 591 от 10.01.2024 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Грамадата", област Благоевград

РАЗРЕШЕНИЕ № 591 от 10.01.2024 г. 

за проучване на скалнооблицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Грамадата", разположена в землището на село Влахи, община Кресна, област Благоевград.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл.  5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства  и протоколно решение по т. 32 от Протокол № 57 от заседанието на Министерския съвет на 13 декември 2023 г. 

РАЗРЕШАВАМ: 

На "Раймар" ЕООД - титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 101784563, със седалище и адрес на управление – гр. Кресна, п.к. 2840, ул. "Вардар" № 90, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Грамадата", разположена в землището на село Влахи, община Кресна, област Благоевград, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 2 (две) години.
  2. Размерът на площта е 0.69 (нула цяло шестдесет и девет) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

 

Приложение към т. 3 

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Грамадата"

Координатна система БГС 2005, кадастрални

Х [m]

Y [m]

1

4624055

310079

2

4624046

310429

3

4623361

311022

4

4622971

311012

5

4622985

310477

6

4623555

310066

отпечатай тази страница