Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 589 от 25.10.2023 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Дупката", обл. Хасково

РАЗРЕШЕНИЕ № 589 от 25.10.2023 г. 

за проучване на скалнооблицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Дупката", разположена в землището на с. Кобилино, общ. Ивайловград, обл. Хасково.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства (ред. ДВ, бр. 98 от 2018 г.), § 88 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн. ДВ, бр. 79 от 2020 г.) и протоколно решение по т. 31 от Протокол № 46 от заседанието на Министерския съвет на 11 октомври 2023 г.  

РАЗРЕШАВАМ: 

На "Аидалес 21" АД, гр. Хасково, титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 126512382, със седалище и адрес на управление – гр. Хасково, бул. "Раковски" № 6, ет. 2 да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Дупката", разположена в землището на с. Кобилино, общ. Ивайловград, обл. Хасково, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 2 (две) години.
  2. Размерът на площта е 0,009 (нула цяло и девет хилядни) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Дупката"

Координатна система БГС 2005, зона 35 

Х [m]

Y [m]

1

4594499.9

415151.2

2

4594440.1

415377.2

3

4594468.1

415415.4

4

4594444.8

415430.9

5

4594388.7

415388.3

6

4594410.2

415302.5

7

4594430.2

415310.6

8

4594484.6

415145.3

отпечатай тази страница