Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 586 от 04.05.2023 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Терес", област Враца

РАЗРЕШЕНИЕ № 586 от 04.05.2023 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Терес", разположена в землището на село Горна Кремена, община Мездра, област Враца.

На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства (ред., ДВ, бр. 98 от 2018 г.), § 88 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 79 от 2020 г.) и Протоколно решение по т. 11 от Протокол № 17 от заседанието на Министерския съвет на 19 април 2023 г.,

РАЗРЕШАВАМ: 

         На "Макс Ковъринг" ООД, гр. София – титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 131313866, със седалище и адрес на управление – гр. София, п. к. 1309, р-н Красна поляна, бул. "Ал. Стамболийски" № 205, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Терес", разположена в землището на с. Горна Кремена, община Мездра, област Враца, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е две години.
  2. Размерът на площта е 1,0 (едно цяло) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейностите по проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката. 

Приложение към т. 3 

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Терес" 

Координатна система БГС 2005, зона 35 

Х [m]

Y [m]

1

4791053

233792

2

4791030

234302

3

4790770

234510

4

4790145

234812

5

4789805

234797

6

4789827

234326

7

4790253

234288

8

4790275

233808

9

4790212

233784

10

4790293

233657

11

4790368

233430

12

4790668

233444

отпечатай тази страница