Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 585 от 30.01.2023 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Стояновото", област Стара Загора

РАЗРЕШЕНИЕ № 585 от 30.01.2023 г. 

за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Стояновото", разположена в землищата на село Свобода и село Малко Тръново, община Чирпан, област Стара Загора.

На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства (ред., ДВ, бр. 98 от 2018 г.), § 63 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.), § 88 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн. ДВ, бр. 79 от 2020 г.) и протоколно решение по т. 23 от Протокол № 3 от заседанието на Министерския съвет на 18 януари 2023 г. 

РАЗРЕШАВАМ:

На "Минерални техмо;пгии – 2006" ЕООД - титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 175019841, със седалище и адрес на управление – гр. Стара Загора, п.к. 6000, ул. "Граф Игнатиев" № 32, офис 1, да извърши за своя сметка търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Стояновото", разположена в землищата на село Свобода и село Малко Тръново, община Чирпан, област Стара Загора, при следните условия: 

  1. Срокът на разрешението е 6 (шест) месеца.
  2. Размерът на площта е 1 (един) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейностите по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Стояновото"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4613535

9417326

2

4614396

9418610

3

4613730

9419175

4

4613210

9417708

Координатна система БГС 2005, кадастрална

Х [m]

Y [m]

1

4678929

493654

2

4679803

494929

3

4679143

495501

4

4678608

494040

 Координатна система БГС 2005, зона 35

Х [m]

Y [m]

1

4678255

369907

2

4679107

371197

3

4678437

371757

4

4677928

370287

отпечатай тази страница