Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 583 от 10.01.2022 г. за проучване на строителни материали в площ "Пенковото", област Кърджали

РАЗРЕШЕНИЕ № 583 от 10.01.2022 

за проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Пенковото", разположена в землищата на село Старейшино и село Подкова, община Кирково, област Кърджали.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл.  5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства (ред. ДВ, бр.98 от 2018г.), § 88 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн. ДВ, бр. 79 от 2020 г.) и протоколно решение по т. 20 от Протокол № 61 от заседанието на Министерския съвет на 8 декември 2021 г. 

РАЗРЕШАВАМ:

На "Интер Билдингс" ЕООД - титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 206166205, със седалище и адрес на управление – гр. Кърджали, п.к. 6600, ул. "Дарец " № 13, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Пенковото", разположена в землищата на село Старейшино и село Подкова, община Кирково, област Кърджали, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 1 (една) година.
  2. Размерът на площта е 0.405 (нула цяло четиристотин и пет хилядни) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3 

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Пенковото"

Координатна система БГС 2005, зона 35

Х [m]

Y [m]

1

4587369

365180

2

4587369

365295

3

4587085

365428

4

4586723

365556

5

4586255

365504

6

4585527

365299

7

4585061

365109

8

4585169

364955

9

4585636

365072

10

4585964

365244

11

4586122

365356

12

4586524

365397

13

4586934

365350

14

4587185

365169

отпечатай тази страница