Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 574 от 27.08.2021 г. за проучване на строителни материали в площ "Брястовицата", област Пловдив

РАЗРЕШЕНИЕ № 574 от 27 август 2021 г.

за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Брястовицата", разположена в землището на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив. 

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства (ред. ДВ, бр. 98 от 2018 г.), § 88 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн. ДВ, бр. 79 от 2020 г.) и Протоколно решение по т. 32 от Протокол № 43 от заседанието на Министерския съвет на 12 август 2021 г.,

РАЗРЕШАВАМ: 

         На "Баластриери" ЕООД, гр. Пловдив – титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 204272213, със седалище и адрес на управление – област Пловдив, гр. Пловдив – 4003, р-н Северен, ул. "Рогошко шосе" №36, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Брястовицата", разположена в землището на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е дванадесет месеца.
  2. Размерът на площта е 0,54 (нула цяло, петдесет и четири стотни) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

 

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Брястовицата" 

Координатна система 1970 г.

Х [m]

Y [m]

1

4532990,2

8626738,4

2

4532528,2

8627354,4

3

4531558,8

8627297,8

4

4531563,3

8626907,8

5

4531993,7

8626856,7

6

4531959,1

8626946,8

7

4532349,1

8626980,2

8

4532356,4

8626813,6

отпечатай тази страница