Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 570 от 19.08.2021 г. за проучване на строителни материали в площ "Боряна", област Кърджали

РАЗРЕШЕНИЕ № 570 от 19 август 2021 г. 

за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Боряна", разположена в землищата на селата Папрат, Тютюнче и Сипец, община Джебел, област Кърджали

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства (ред. ДВ, бр. 98 от 2018 г.), § 88 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн. ДВ, бр. 79 от 2020 г.) и Протоколно решение по т. 19 от Протокол № 42 от заседанието на Министерския съвет на 4 август 2021 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

         На "Саварона" ЕООД, гр. Кърджали – титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 818033478, със седалище и адрес на управление – област Кърджали, гр. Кърджали – 6600, бул. "България" № 103, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Боряна", разположена в землищата на селата Папрат, Тютюнче и Сипец, община Джебел, област Кърджали, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е дванадесет месеца.
  2. Размерът на площта е 0,65 (нула цяло, шестдесет и пет стотни) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3 

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Боряна"

Координатна система БГС 2005, зона 35  

Х [m]

Y [m]

1

4596478,6

355655,1

2

4596191,9

355193,6

3

4596571,4

354874,3

4

4596625,0

354924,7

5

4596812,0

354776,0

6

4597087,7

354864,2

7

4597193,7

355195,0

8

4597242,3

355616,8

отпечатай тази страница